Scholarly article on topic 'Lignöz Konjonktivit: Olgu Serisi'

Lignöz Konjonktivit: Olgu Serisi Academic research paper on "Clinical medicine"

0
0
Share paper
Academic journal
tjo
OECD Field of science
Keywords
{""}

Academic research paper on topic "Lignöz Konjonktivit: Olgu Serisi"

DOI: I0.4274/tjo.50490 Qigu Sunumu / Case Report

Lignoz Konjonktivit: Olgu Serisi

Ligneous Conjunctivitis: Case Series

Fatih Ozcura, Niigun Yiidirim*, Hikmet Bagmak*, Evrim Qftgi**

Dumiupinar Universitesi Tip Fakuitesi, Goz Hastaiikiari Anabiiim Daii, Kutahya, Turkiye *Eskigehir Osmangazi Universitesi Tip Fakuitesi, Goz Hastaiikiari Anabiiim Daii, Eskigehir, Turkiye **Eskigehir Osmangazi Universitesi Tip Fakuitesi, Patoioji Anabiiim Daii, Eskigehir, Turkiye

Lignoz konjonktivit nadir goruien, konjonktivada membran oiugumuyia karakterize kronik psodomembranoz bir konjonktivittir. Hastaiik geneiiikie gocuk yagta goruimekie biriikte iieri yagta da ortaya gikabiiir. Etyopatogenezde birgok faktorun roi oynadigi beiirtiien iignoz konjonktivitierde piazminojen eksikiigi etken oidugunda, membraniar vucudun diger mukozaiarinda da goruiebiiir. Bu gaiigmada kiinigimizde tani konuian ve takip ediien 6 iignoz konjonktivit oigusu tani, tedavi ve prognoz agisindan tartigiidi. (Turk

J Ophthaimoi 2013; 43: 458-63)

Anahtar Kelimeler: Lignoz konjonktivit, piazminojen eksikiigi

Summary

Ligneous conjunctivitis is a rare form of chronic pseudomembranous conjunctivitis characterized by membranes on the conjunctiva. The disease usuaiiy affects chiidren but can occur at oider age as weii. Simiiar iesions may deveiop on other mucous membranes of the body if the disease is associated with systemic piasminogen deficiency. We report our 6 cases with iigneous conjunctivitis and discuss them in terms of diagnosis, treatment, and prognosis. (Turk J Ophthaimoi 2013; 43: 458-63) Key Words: Ligneous conjunctivitis, piasminogen deficiency

Lignoz (odunsu) konjonktivit nadir goruien, konjonktivada pseudomembraniarin oiugumuyia karakterize kronik bir hastaiiktir. Oiugan pseudomembraniar sert yapida, fibrinden zengin karakterdedir ve sikiikia tarsai konjonktivaya yeriegim gosteririer. insidansi tam oiarak biiinmeyen, nadir goruien bu hastaiik iik oiarak 1847'de 46 yaginda bir erkek hastada biidiriimigtir. Lignoz konjonktivit tanimiamasi iik oiarak 1933'te Borei tarafindan kuiianiimigtir.1 Benzer membran oiugumiarinin digeti, soiunum yoiu, kadin genitai sistemi (vajina, serviks, faiiop tupieri), kuiak ve bobrekte de gosteriimig oimasi iignoz konjonktivitin sistemik bir hastaiigin pargasi oidugunu dugundurmugtur. Nitekim bu hastaiarin

gogunda piazminojen eksikiigi etyoiojik faktor oiarak gosteriimigtir. Bunun yaninda sistemik ategii hastaiikiar, iokai enfeksiyoniar ve travmaiar, kimyasai yanikiar, antifibrinoiitik tedavi diger etyoiojik faktorierdir.2,3 Bu gaiigmada Eskigehir Osmangazi Universitesi Tip Fakuitesi Goz Hastaiikiari Anabiiim Daii'nda tani konuian ve takip ediien 6 iignoz konjonktivit oigusu tani, tedavi ve prognoz agisindan iiteratur gozden gegiriierek tartigiidi.

Olgu Sunumlari

Tum oiguiara ait genei ozeiiikier Tabio 1'de ozetienmigtir. Oiguiarimizin ortaiama tani yagi 22,17±36, 71 ay (1-96 ay) ve ortaiama takip suresi ise 6 yii 5,50 ay ±7 yii 3 ay (7 ay-17 yii) idi.

Yaziflma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Niigun Yiidirim, Eskigehir Osmangazi Universitesi Tip Fakuitesi, Goz Hastaiikiari Anabiiim Daii, Eskigehir, Turkiye Tei.: +90 222 229 10 01 E-posta: nyyiidirim@yahoo.com Gelfl Tarihi/Received: 12.12.2012 Kabul Tarihi/Accepted: 30.04.2013

Olgu 1

Ug aylik erkek olgu dogumdan itibaren her iki gözde gapaklanma ve kizariklik yakinmasi ile klinigimize ba§vurdu. Yapilan muayenesinde bilateral göz kapaklarinda ödem, konjonktivada hiperemi ve membran olu§umu saptandi. Topikal sefazolin 50 mg/ml (Sefazol®) 4x1, topikal deksametazon %0,1 (Onadron®) 4x1 ve topikal a-kimotripsin (0,2 mg/ml) 4x1 ba§landi. Yakla§ik alti ay takip edilen olguda klinik iyile§me saptandi, membranlar kügüldü. Takiplere gelmeyen hasta ikinci kez alti ya§inda iken büyüme-geli§me geriligi, i§tahsizlik ve kusma §ikayetleri ile ba§vurdugu gocuk hastaliklari kliniginin konsültasyonu sonucu görüldü. Yapilan muayenede her iki gözde yogun mukoid sekresyon, kapak konjonktivalarinda membran olu§umu, korneada nefelyon ve katarakt saptandi (Resim 1). Topikal sefazolin 4x1, topikal siklosporin %0,05 (Restasis®) 2x1 ve suni gözya§i ba§landi. Di§ eti hipertrofisi ve hepatomegalisi nedeniyle biyopsi alinan olguya ayni zamanda adenoidektomi yapildi. Histopatolojik olarak dokularda yogun fibrin depolanmasi, fibrinojen ve IgG ile kuvvetli pozitiflik gösteren lignöz konjonktivit ile uyumlu görünüm saptandi (Resim 2). Serum plazminojen düzeyi belirgin ölgüde dü§ük olan olgunun yapilan moleküler genetik gali§masinda plazminojen proteininde homozigot lizin (212. aminoasit) delesyonu saptandi. Sistemik agidan gingiva hipertrofisi, özofagus stenozu (senede bir kez özofagus dilatasyonu gerektiren) geli§en hastada orta düzeyde geli§me geriligi mevcuttu. Bir sene arayla her iki gözden katarakt + göz igi lens implantasyonu yapilan olguda herhangi bir cerrahi komplikasyon görülmedi.

Olgu 2

On alti aylik kiz olgu klinigimize gözlerde kizariklik ve gapaklanma §ikayetleri ile ba§vurdu. §ikayetleri 1 aylikken ba§lami§, gegitli damlalar kullanilmi§ ancak tam düzelme olmamasi nedeniyle klinigimize sevk edilmi§ti. Muayenede

Resim 1. Olgu 1'e ait her iki gözde yogun mukoid sekresyon (A), kapak konjonktivalarinda membran olu^umu (B,C), korneada nefelyon ve katarakt (C)

konjonktivalari hiperemik ve özellikle sol gözde daha yogun olmak üzere membran olugumu mevcuttu. Kornealarinda nefelyon mevcuttu, fundus dogaldi. Lignöz konjonktivit tanisi konulan hastaya topikal sefazolin saat bagi, topikal siklosporin 2x1, topikal deksametazon 2x1 ve sistemik sultamisilin süspansiyon 250 mg/gün baglandi. Konjonktiva kültüründe üreme olmadi. Yaklagik iki yil takip edilen olguda klinik iyilegme saptandi, membranlar kügüldü. Gegirdigi üst solunum yolu enfeksiyonlari sonrasi gikayetlerinde artma olan ve membran olugumunda artig saptanan olguya araliklarla üg kez genel anestezi altinda konjonktivadan membran temizligi yapildi (Resim 3). Patoloji sonucu lignöz konjonktivit ile uyumlu rapor edildi (Resim 4). Kan plazminojen düzeyi %12 (referans araligi: %55-l45) olarak bulundu.

Olgu 3

Sekiz yagindaki kiz olgu klinigimize her iki gözündeki kitlenin büyümesi nedeniyle bagvurdu. Dogumundan bir hafta sonra gözlerinde iltihaplanma gikayeti olan olgunun yedi aylikken bagka bir merkezde gözlerindeki kitlenin eksize edilme öyküsü

Resim 2. Olgu l'e ait örneklerde; konjonktivada (A), karacigerde (B), adenoid dokusunda (C) ve digetinde (D) eosinofilik amorf materyal birikimi ve inflamatuar hücreler izlenmektedir (H&E X 10)

Resim 3. Olgu 2'ye ait üst tarsal konjonktivada membran olugumu

vardi. Sonrasinda sekiz yagina kadar dort kez daha gözlerinden kitle eksizyonu yapilmig. Muayenede her iki konjonktivada kitle ve alt fornikste semblefaron olugumu mevcuttu. Kornea, ön segment ve fundus dogaldi. Lignöz konjonktivit tamsi konulan olguya topikal sefazolin 4x1, topikal deksametazon 4x1 ve suni gözyagi tedavisi baglandi. Konjonktivadaki kitleler genel anestezi altinda eksize edildi. Biyopsi sonucu lignöz konjonktivit ile uyumlu bulundu. Yillar içinde remisyon ve alevlenmelerle seyreden olguda topikal deksametazon yerine topikal siklosporine geçilmesiyle daha stabil bir seyir görüldü. Sol gözde bir kez herpetik keratit geçirdi. Sistemik olarak gingiva hipertrofisi mevcuttu (Resim 5).

Resim 4. Olgu 2'ye ait örnekte konjonktivada subepitelyal sahada eosinofilik amorf materyal birikimi ve inflamatuar hücreler izlenmektedir (H&E X 20)

Resim 5. Olgu 3'e ait gingiva hipertrofisi; digtan görünüm (A), içten görünüm (B)

Olgu 4

On dört aylik erkek olgu klinigimize geçirdigi kizamik sonrasi her iki gözde yogun çapaklanma ve kizariklik gikayeti ile bagvurdu. Çapaklanma ve kizariklik gikayetleri dogumdan 20 gün sonra baglamig ve uzun süreli gördükleri tedaviden olumlu sonuç almamig. Muayenede perioküler cilt ve konjonktivasinda hiperemi, ödem ve membranöz konjonktivit tablosu mevcuttu (Resim 6). Kornea, ön segment ve fundus dogaldi. Konjonktiva kültüründe üreme olmayan olguya lignöz konjonktivit tamsi konularak topikal sefazolin 4x1, topikal siklosporin 2x1 ve suni gözyagi tedavisi baglandi. Kan plazminojen düzeyi %10 (referans araligi: %55-145) olarak bulundu. Kontrole gelmeyen olgu 9 ay sonra gikayetleri arttigi için tekrar klinigimize bagvurdu. Özellikle sag göz ve çevresinde daha belirgin olmak üzere her iki gözde de periorbital ödem, hiperemi ve konjonktivada membran olugumu mevcuttu. Hastaya topikal sefazolin saat bagi, topikal siklosporin 2x1, suni gözyagi ve sistemik sultamisilin süspansiyon 250 mg/gün baglandi. Çocuk hastaliklari konsültasyonunda demir eksikligi anemisi diginda sistemik hastalik saptanmadi.

Olgu 5

Dördüncü olgunun kiz kardegi olan olgu bir aylikken gözlerinde yogun çapaklanma ve kizariklik gikayetleri ile klinigimize bagvurdu. Her iki göz konjonktivasinda hiperemi ve membranöz konjonktivit tablosu mevcuttu (Resim 7A). Kornea, ön segment ve fundus dogaldi. Lignöz konjonktivit tanisi konulan olguya topikal sefazolin 4x1, topikal siklosporin

Resim 7. Olgu 5'e ait her iki göz konjonktivasinda membran olugumu (A), 6 ay sonrasinda sag gözde yogunlagan sekresyon, ödem ve konjonktivada membran olugumu (B)

Resim 6. Olgu 4'e ait bilateral perioküler cilt ve konjonktivada hiperemi, ödem ve membran olugumu

Resim 8. Olgu 6'ya ait; (A) incelmig konjonktiva epiteli altinda eosinofilik amorf materyal birikimi ve iltihabi granülasyon dokusu geligimi (H&EX20), (B) fibrin histokimyasal boyasi ile mavi renkte pozitif boyanma (fibrin x40), (C) IgG ile immünboyamada subepitelyal sahada pozitiflik saptanmigtir (IgGx40)

Tablo 1. Tüm olgulann genel özellikleri

Cinsiyet Tani Ya§i Takip Süresi Tani Plazminojen Düzeyi Genetik Analiz Mikrobiyoloji Sistemik Etkilenme Adigi Tedavi

OLGU 1 Erkek 3 ay 14 yil Histopatolojik < %45 Plazminojen geninde homozigot lizin (212. aminoasit) delesyonu Di§eti hipertrofisi, Sik enfeksiyon, Özofagus stenozu, Hepatomegali Sefazol Suni gözya§i a-Kimotripsin Deksametazon Siklosporin

OLGU 2 Kiz 16 ay 5 yil Histopatolojik %12 Yapilamadi Konjonktiva kültüründe üreme olmadi Sefazol Suni gözya§i Deksametazon Siklosporin

OLGU 3 Kiz 8 yil 17 yil Histopatolojik Yapilamadi Yapilamadi Di§eti hipertrofisi Sefazol Suni gözya§i Deksametazon Siklosporin

OLGU 4 Erkek 14 ay 9 ay Klinik %10 Yapilamadi Konjonktiva kültüründe üreme olmadi Demir eksikligi anemisi Sefazol Suni gözya§i Siklosporin

OLGU 5 Kiz 1 ay 7 ay Klinik Yapilamadi Yapilamadi Konjonktiva kültüründe üreme olmadi Protein-enerji malnütrisyonu Sefazol Suni gözya§i Siklosporin

OLGU 6 Kiz 3 ay 18 ay Histopatolojik Yapilamadi Plazminojen gen polimorfizmi Konjonktiva kültüründe üreme olmadi Sik akciger enfeksiyonu, Kafa igi basing arti§i Sefazol Suni gözya§i Taze donmu§ plazma

Tablo 2. Lignöz konjonktivitte topikal ve sistemik tedavi se^enekleri

Topikal Sistemik

Kortikosteroidler Heparin

Asetilsistein Taze donmu§ plazma

Hyalüronidaz Plazminojen

a-kimotripsin Azotioprin

Antialerjikler

Siklosporin A

Heparin

Mitomisin C

Taze donmu§ plazma

Plazminojen

2x1 ve suni gözya§i tedavisi ba§landi. Alti ay sonra erkek karde§i ile birlikte ileri tetkik tedavi igin yatirildi. Sag gözde yogun sekresyon, ödem, konjonktivada hiperemi ve membran olu§umu mevcuttu (Resim 7B). Topikal sefazolin saat ba§i, topikal siklosporin 2x1 ve sistemik sultamisilin süspansiyon 250 mg/gün ba§landi. Konjonktiva kültüründe üreme olmadi. Qocuk hastaliklari konsültasyonunda protein-enerji malnütrisyonu di§inda sistemik hastalik saptanmadi. Sosyal güvencesi olmayan olgu plazminojen eksikligi agisindan degerlendirilemedi.

Olgu 6

Üg aylik kiz olgu klinigimize gözlerinde dogumdan itibaren devam eden ve aldiklari antibakteriyel tedavi ile düzelmeyen gapaklanma, kizariklik §ikayetleri ile ba§vurdu. Yapilan muayenede her iki göz konjonktivasinda hiperemi, membran olu§umlari saptandi. Kornea, ön segment ve fundus dogaldi. Konjonktiva kültüründe üreme olmayan olguya lignöz konjonktivit tamsi konularak topikal taze donmu§ plazma 6x1, topikal sefazolin 4x1 ve suni gözya§i tedavisi ba§landi. §ikayetleri gerileyen olgunun patolojik incelemesi tarn ile uyumlu olarak bildirildi (Resim 8). Sistemik olarak takiplerinde sik akciger enfeksiyonu görülen olguda kafa igi basing arti§i nedeniyle §ant cerrahisi uygulandi. Di§ merkezde yapilan DNA analizinde plazminojen geninde mutasyon saptanmazken polimorfizm oldugu bildirildi.

Tartifma

Qali§mamizda nadir görülen, ülkemizde ve dünyada insidansi tam olarak bilinmeyen lignöz konjonktivite ait 6 olgu tarti§ilmi§tir. Ülkemize ait geriye dönük kaynak incelendiginde saptayabildigimiz en geni§ olgu serisi özelligindedir.

Lignöz konjonktivit siklikla yenidoganlari veya gocuklari etkilemekle birlikte herhangi bir ya§ta da ortaya gikabilir. Hastaligin ortaya gikma ya§i ile ilgili olarak literatürde dogumdan 85 ya§a kadar olan aralikta olgular bildirilmi§tir, bizim olgularimizin ortalama tani ya§i 22,17 ay idi. Bununla birlikte tani ya§i 16 ayin üzerinde olan tek olgumuz (olgu

3) bulunmakta, bu olgunun 5zgeçmi§i incelendiginde de 4 aylik oldugu dönemden bu yana benzer gikayetlerinin oldugu görülmektedir. Olgularimizin cinsiyetine bakildiginda 4'ü kiz, 2'sinin erkek oldugu görülmektedir. Daha genig hasta gruplari üzerinde bakildiginda lignöz konjonktivitin bir cinsi belirgin olarak daha fazla etkilemedigi bildirilmigtir. Schuster ve ark.1 kadin erkek oramm 1,39 (106 olguda), Hiremath ve ark.4 1,08 (25 olguda) olarak bildirmigtir.

Lignöz konjonktivitin etyolojisi incelendiginde plazminojen eksikliginin önemli bir yer tuttugunu görmekteyiz. Plazminojen vücutta karacigerde üretilmekte, bununla birlikte korneada da lokal olarak sentezlenmektedir. Olugan plazminojen kanda ve gözyaginda plazminojen aktivatörleri tarafindan plazmine dönügmektedir. Olugan plazmin ise fibrin yikimindan sorumludur, bu nedenle plazminojen eksikligi durumunda vücutta fibrinden zengin membranlar, kitleler olugmaktadir. Benzer membran olugumlari digeti, solunum yolu, kadin genital sistemi, kulak gibi mukoza ihtiva eden bölgelerde de görülebilmekte ancak en sik etkilenme konjonktivada (yaklagik olgularin %80'inde) meydana gelmektedir. Konjonktivamn çevresel toz, toksik etkiler, lokal enfeksiyonlar ve yabanci cisimlere vücudun diger bölgelerine nazaran daha fazla maruz kaldigi ayrica özellikle çocuklarda kaginma bagli travmaya sik ugramasinin buna neden oldugu dügünülmektedir. Konjonktiva tutulumu üst kapakta ve tarsal konjontivada daha sik görülmektedir. Bizim olgularimizin ^ünde kan plazminojen düzeyi çaligilabildi ve bunlarda plazminojen düzeyinin dügük oldugunu saptadik. Klinik bulgular plazminojen düzeyi ne kadar dügük olursa o kadar giddetli olmaktadir. Plazminojen eksikligi diginda sistemik ategli hastaliklar, lokal enfeksiyonlar ve travmalar, kimyasal yaniklar, antifibrinolitik tedavi diger etyolojik faktörlerdir.1-3

Plazminojen geni 6. kromozomun uzun kolunda bulunmaktadir (6q26-27). Kalitsal plazminojen eksikligi otozomal resesif olarak sonraki kugaklara aktarilmaktadir. Hastalik hipoplazminojenemi (Tip 1) veya displazminojenemi (Tip 2) geklinde ortaya çikabilir. Tip 1 hastalikta plazminojen seviyesi oldukça dügüktür ve bu olgularda yaklagik olarak %80 oraninda lignöz konjonktivit görülür. Tip 2 hastalikta ise plazminojen düzeyi normalken plazminojen fonksiyonunda bozukluk mevcuttur. Günümüze kadar plazminojen geninde 20'den fazla mutasyon tammlanmigtir. En sik rastlanan mutasyon ise 19. pozisyondaki lizinin glutatyonla yer degigtirmesi (Lys19^Glu) geklindedir.2>3>5 Bizim olgularimizin ikisinde genetik analiz yapilabildi. Bu olgulardan ilkinde (Olgu 1) 212. pozisyondaki lizin aminoasitinde homozigot delesyon (del Lys212) saptandi. Diger olguda (Olgu 6) ise plazminojen geninde mutasyon saptanmazken polimorfizm oldugu bildirildi.

Lignöz konjonktivit tanisi temelde klinik tabloya dayanarak konulur. Psödomembranlarin genelde üst tarsal konjonktivada bulunmasi, ategli hastalik, lokal enfeksiyonlar sonrasi artmasi, eksizyonu takiben nükslerin sik görülmesi, antibiyotik tedavisine olumlu yanit vermemesi temel klinik özellikler olarak

sayilabilir. Kan plazminojen düzeyi ve plazminojen gen analizi de taniya yardimci testlerdir. Bununla birlikte kesin tani alinan membranlarin histopatolojik olarak incelenmesiyle konulur. Cerrahi olarak alinan membranlarin histopatolojik incelemesinde eozinofilik hyalinize, amiloid benzeri bir materyal, degigen miktarlarda granülasyon dokusu ve inflamatuar hücrelerden olusan kalin bir membran gözlenir. Bu membran esas olarak fibrin, albumin ve IgG içerir. Konjonktival epitelde ülserasyon veya hiperplastik degigiklikler izlenebilir.1,6,7

Nadir görülen, genellikle remisyon ve nükslerle uzun bir klinik seyir gösteren lignöz konjonktivitte kabul görmüg etkin bir tedavi protokolü bulunmamaktadir. Olugan membran ve/veya kitlelerin cerrahi eksizyonu uygun topikal ve/veya sistemik tedavi önlemleri alinmadiginda kisa zamanda nüksle sonuçlanmaktadir. Kitlelerin cerrahi eksizyonu sirasinda minimal travma olugturmaya gayret edilmelidir, çünkü cerrahi travmanin kendisi hastaligin nüksü için bir etkendir. Nadiren bazi olgularda kendiliginden düzelme de görülebilir.1,8

Günümüze kadar literatürde uygulanmig olan tedavi seçenekleri Tablo 2'de sunulmugtur. Biz olgulari ilk gördügümüzde ve nüksler sirasinda bakteriyel konjonktivitlerin tabloyu alevlendirici etkisinden dolayi özellikle stafilokoklara kargi etkinligi iyi olan topikal sefazolin kullandik. Ayrica tüm olgularda oküler yüzey lubrikasyonunu saglamak için prezervansiz suni gözyagi damlalarini tedaviye ilave ettik. Kullandigimiz diger ajanlar a-kimotripsin, deksametazon, siklosporin A ve taze donmug plazma idi. Topikal siklosporin A'nin ticari

formu kullanima girdikten sonra tedavide öncelikli tercihimiz oldu ve olgularimizda klinik seyri yavaglattigini gördük. Topikal siklosporin A günde iki kez kullanilabildigi gibi günde dört veya alti kez olacak gekilde daha yüksek dozda da kullanilabilmektedir.9 Olugan psödomembranlarin immünohistokimyasal incelemesinde T hücrelerinin baskin oldugu infiltrat olugumu gösterilmigtir.1,6,9 Siklosporin A'nin T lenfosit proliferasyonunu bloke eden bir immunmodülatör olmasi terapötik etkinligini açiklayabilir. Kortikosteroidlerde benzer gekilde immunsupresif etkileriyle lignöz konjonktivitte etkili olmaktadirlar ancak yan etkileri nedeniyle uzun süreli kullanimlari uygun degildir. Bu nedenle baglangiç tedavisinde kisa süreli olarak siklosporin A ile kombine kullanilip sonrasinda kesilmesi önerilmektedir.

Immunsupresif tedavi yaninda hastaligin patofizyolojisine uygun tedavilerin kullanimi da önemli yere sahiptir. Fibrinden zengin membranlarin enzimatik ve fibrinolitik yikimini kolaylagtiran hyalüronidaz, a-kimotripsin, heparin, plazminojen ve taze donmug plazma bu amaçla kullanilan seçeneklerdir. Plazminojenin ticari formunun olmamasi, yari ömrünün kisa olmasi ve maliyetinin yüksek olmasindan dolayi klinik kullanimi kisitlidir. Heparin ve taze donmug plazma kolay elde edilebilmesi, maliyetinin daha dügük olmasi nedeniyle gerek topikal gerekse sistemik kullanimda daha uygun alternatiflerdir.1-5,9

Lignöz konjonktivit nadir görülen ancak remisyon ve nükslerle oldukça uzun süreli seyreden, morbiditesi yüksek

bir hastaiiktir. Oigu sayisinin kisitii oimasindan doiayi iiteratürde tedavi seçenekierini birbiriyie kar§iia§tiran randomize kontroiiü çaii§maiar yoktur Bu nedenie hangi tedavinin daha üstün oidugunu söyiemek mümkün degiidir. Bu konuda genei yakia§im hastaiigin seyri uzun oidugundan iik birkaç ay sistemik ve topikai tedaviyi kombine etmek sonrasinda sadece topikai tedavi iie devam etmek §ekiindedir. Topikai tedavi tek ajania oiabiiecegi gibi bir fibrinoiitik bir immunmodüiatör ajanin kombinasyonu §ekiinde de oiabiiir. Geiecekte gen tedavisinin iignöz konjonktivit ve piazminojen eksikiigi tedavisinde önemii bir yeri oiacagi dü§ünüimektedir.

Tegekkür

Çaii§mamizda veriierin topianmasi a§amasinda göstermi§ oidugu yardimiardan doiayi Sayin Fadime Çakir'a te§ekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Schuster V, Seregard S. Ligneous conjunctivitis. Surv Ophthaimoi. 2003;48:3б9-88.

2. Mehta R, Shapiro AD. Piasminogen deficiency. Haemophiiia. 2008;14:12б1-8.

3. Schuster V, Hügie B, Tefs K. Piasminogen deficiency. J Thromb Haemost. 2007;5:2315-22.

4. Hiremath M, Eider J, Newaii F, Mitcheii S, Dyas R, Monagie P. Heparin in the iong-term management of iigneous conjunctivitis: a case report and review of iiterature. Biood Coagui Fibrinoiysis. 2011;22:б0б-9.

5. Tefs K, Gueorguieva M, Kiammt J, et ai. Moiecuiar and ciinicai spectrum of type I piasminogen deficiency: A series of 50 patients. Biood. 200б;108:3021-б.

6. Yohe SL, Reyes M, Johnson DA, Fry CL, Scribbick FW, Kinney MC. Piasminogen deficiency as a rare cause of conjunctivitis and iymphadenopathy. Am J Surg Pathoi. 2009;33:313-9.

7. Hoiiand EJ, Chan CC, Kuwabara T, Paiestine AG, Rowsey JJ, Nussenbiatt RB. Immunohistoiogic findings and resuits of treatment with cyciosporine in iigneous conjunctivitis. Am J Ophthaimoi. 1989;107:1б0-б.

8. Schwartz GS, Hoiiand EJ. Induction of iigneous conjunctivitis by conjunctivai surgery. Am J Ophthaimoi. 1995;120:253-4.

9. Usiu H, ískeieii G, Arsian O§, Ünai M. Özeiiigi oian iignöz konjonktivitii iki oigu. Turk J Ophthaimoi. 2001;31:4-8.

Copyright of Turkish Journal of Ophthalmology / Turk Oftalmoloji Dergisi is the property of Galenos Yayinevi Tic. LTD. STI and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.