Scholarly article on topic 'Vocal cord hemangioma in an adult'

Vocal cord hemangioma in an adult Academic research paper on "Clinical medicine"

0
0
Share paper
OECD Field of science
Keywords
{""}

Academic research paper on topic "Vocal cord hemangioma in an adult"

Klinik ve Deneysel Ara^tirmalar Dergisi / Journal of Clinical and Experimental Investigations

2011; 2 (3): 323-326 doi: 10.5799/ahinjs.0L201L03.0065

OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Eri§kin ses teli hemanjiyomu

Vocal cord hemangioma in an adult

Cengiz Durucu, Erkan Karata§, Tekin Baglam, Cengiz £evik, Muzaffer Kanlikama

Gaziantep Universitesi Tip Fakultesi, Kulak Burun Bogaz Hastaliklari Anabilim Dali, Gaziantep, Turkiye

Hemanjiom ba§ ve boyun bölgesinde en sik rastlanan benign tümörlerden biridir. Laringeal hemanjiomlar genel-likle qocukluk qaginda görülen, genellikle subglottik alana yerle^erek stridora neden olan hamartömatöz lezyonlar-dir. Daha siklikla rastlanan bu tipine konjenital laringeal hemanjiom denir. Konjenital laringeal hemanjiom kiz qo-cuklarinda daha sik görülür. Laringeal hemanjiomlar eri§-kinlerde nadiren görülür ve genellikle ses kisikligi ve nefes darligi §ikayetlerine neden olurlar. Eri^kin hemanjiomlari; epiglot, ariepiglottik kivrim, aritenoidler, ventriküler bant-lar ve ses telleri gibi degi^ik bölgelere yerle§ebilir. Eri^kin hemanjiomlari siklikla kavernöz yapidadir ve ses kisikli-gina neden olurlar. Makalede eri§kin bir hastada sol ses tellerinde tespit edilen laringeal hemanjiom olgusu sunul-du ve bu konudaki literatür incelendi. Tanisal incelemeler sonunda hastanin larinksinde, ses telleri lokalizasyonunda ön komissürden arka komissüre kadar uzanan, ventrikülü doldurup ventriküler bandi tutan ve supraglottik bölgeye uzanan pembe-mor renkli bir kitle tespit edildi. Direkt la-ringoskopik inceleme yapildi fakat lezyonun larinks iqinde yaygin olarak yerle^mesi nedeniyle qikarilmadi. Klin Deney Ar Derg 2010; 2(3): 323-326.

Anahtar kelimeler: Hemanjiom, larinks, eri^kin, ses teli.

GlRl§

Hemanjiyomlar focukluk faginda yaygin olarak görülen benign damarsal patolojiler olup genellikle cilt lezyonlari olarak kar§imiza fikmaktadir. Ba§-boyun bölgesi hemanjiyomlari siklikla parotis, tonsil ve larinks yerle§imlidir. Laringeal hemanjiomlar eri§kin ve infantil olmak üzere iki grupta siniflandi-rilmakta ve infantil hemanjiom laringeal yapilardan en sik subglottik bölgeye yerle§mektedir. Genellikle 2 ayliktan küfük focuklarda görülür. Laringeal hemanjiomlar konjenital laringeal patolojilerin % 1.5'ini olu^turmaktadir.1 Bebeklik döneminde iken stridor semptomuna yol aftigindan dolayi % 90'i ilk bir yilda tani almaktadir.2 Hastalar stridor, dispne,

ABSTRACT

Hemangioma is one of the most common benign tumors in the head and neck region. Laryngeal hemangiomas are benign vascular tumors of unknown etiology that arise from subglottic region with stridor in infants. This type also known as congenital laryngeal hemangioma, is the more common. Congenital hemangiomas occur usually in subglottic region and more frequent in girls. Laryngeal hemangioma in adults is a very rare condition and main symptom is hoarseness and breathing difficulties. Adult hemangiomas can be seen in different locations such as the epiglottis, aryepiglottic folds, arytenoids and false and true vocal cords. They are more often of cavernous form and cause hoarseness. In this report we present an adult patient with hemangioma of the left vocal fold and review the literature. Diagnostic investigation revealed a pink-purple mass which was extended from the anterior comis-sure to the posterior part of true vocal cord and false vocal cord, filling the ventricule and extending to supraglottic region. Direct laryngoscopy was performed, but the lesion was not excised because of its widespread extension in the larynx. J Clin Exp Invest 2010; 2(3): 323-326.

Key words: Hemangioma, larynx, adult, vocal fold.

eforla ortaya ^ikabilen solunum sikintisi gibi ciddi semptomlarla kar§imiza ^ikarlar.3

Genellikle sesin kotu kullanilmasi, laringeal travma veya sigara i?me oykusu mevcuttur. Epiglot, ariepiglottik kivrimlar, aritenoidler, ventrikuler bantlar veya ses tellerinden kaynaklanabilir. Eri§-kin laringeal hemanjiomlari genellikle uzun suren ses kisikligi, seste kabala§ma ve nadiren solunum sikintisi §ikayetleri ile kar§imiza fikar.4

Cocukluk ?agi hemanjiomlarinda 18 ay ile 3 ya§a kadar kendiliginden gerileyebileceginden dolayi beklenebilir.1 Kendiliginden gerilemeyen, havayolu obstruksiyonu yapan veya progresyon gosteren vakalarda ise sistemik steroid, sklerozan

Yazifma Adresi /Correspondence: Dr. Cengiz Qevik Gaziantep Universitesi Tip Fakultesi, KBB Anabilim Dali, §ahinbey/Gaziantep Email: drccevik@gmail.com Geli§ Tarihi / Received: 30.08.2010, Kabul Tarihi / Accepted: 28.10.2010 Copyright © Klinik ve Deneysel Ara^tirmalar Dergisi 2011,Her hakki saklidir / All rights reserved

ajan enjeksiyonu veya cerrahi tedavi uygulanabilir.5 Eri§kin laringeal hemanjiomlarda tedavi yakla§imi ise infantil formdan farklidir. Eri§kinlerde semp-tomatik vakalarda cerrahi yakla§imlar tedavide on plana fikmaktadir.

Bu makalede eri§kin bir hastada sol ses tellerin-de tespit edilen laringeal hemanjiom olgusu sunuldu ve bu konudaki literatür gozden gegirildi.

Olgumuz 69 ya§inda erkek hasta 2-3 yildir devam eden ses kisikligi yakinmasi ile poliklinigimize ba§-

vurdu. Hastanin ayni §ikäyetlerle ba§vurdugu degi-§ik merkezlerde medikal tedaviler uygulandigi fakat §ikäyetlerinin ge^medigi ögrenildi. Hastanin öykü-sünden uzun süre (52 yil) sigara kullandigi anla§ildi. Özge^mi^inde ve soy ge^mi^inde ba§ka bir özellik yoktu. Hastanin yapilan rutin muayenesinde laringeal muayene di§inda patolojiyle kar§ila§ilmadi.

Laringeal muayenesinde; dil kökü, vallekula, ariepiglottik plikalar dogaldi. Sol ses telini boydan boya tutan, ventrikülü doldurup ventriküler banda uzanan pembe-mor renkli submukozal yerle§imli polipoid bir lezyon saptandi (Resim 1).

Resim 1. Sol ses telini boydan boya tutan, ventrikülü doldurup ventriküler banda uzanan pembe-mor renkli submukozal yerle§imli polipoid lezyon izlenmekte.

Resim 2. Bilgisayarli boyun tomograflsinde priform sinüs düzeyinden gegen kesitlerde solda karotis kilifindaki vaskü-ler yapilarla ili§kili görünümde olan ve tirohyoid membrani gegen transglottik laringeal kitle ve baglantili goklu dola§ik vasküler yapilar izlenmekte.

Hastanin bilgisayarli boyun tomografisinde pri-form sinüs düzeyinden geçen kesitlerde solda karotis kilifindaki vasküler yapilarla iliçkili görünüm-de olan ve tirohyoid membrani geçen transglottik laringeal kitle ve baglantili çoklu dolaçik vasküler yapilar tespit edildi. (Resim 2). Hastaya yapilan boyun ultrasonografi (USG) incelemesinde bu lo-kalizasyonda dilate tortüyöz vasküler yapilar görül-dü. Doppler USG incelemesinde arteryel ve venöz mikst dalga paternli, yüksek hizli dü§ük dirençli ar-teryal akim alanlari rapor edildi.

Direkt laringoskopide sol ventriküler bant, ventrikül, paraglottik ve subglottik mesafeyi tutan hiperemik ve bol kanlanan bir kitle tespit edildi. Bu bulgular içiginda hastaya klinik olarak laringeal hemanjiom tanisi konuldu. Kitlenin yaygin olmasi, birden fazla laringeal alt bölgeyi tutmasi, hastanin ses kisikligi diçinda solunum sikintisi gibi hayati tehdit edici bir bulgusu olmamasi nedeniyle cerrahi eksizyon ilk planda dü§ünülmedi. Hasta bilgilen-dirildikten sonra klinik takip önerildi. Hastanin iki yillik takiplerinde çikayetlerinde artma, kanama, solunum sikintisi veya kitlede progresyon gözlen-medi. Hastaya konuyla ilgili bilgilendirilmiç olur formu doldurtuldu ve yayinlanmak üzere hasta ve yakinlarinin izni alindi.

TARTIÇMA

Konjenital laringeal hemanjiom ilk olarak 1912 yi-linda tanimlanmiçtir.6 Laringeal hemanjiomlar eri§-kinlerde nadiren görülmekte ve etiyolojide yogun sigara içilmesi, sesin kötü kullanimi ve entübasyon travmasi gibi faktörler suçlanmaktadir.5 Eriçkin laringeal hemanjiomlari herhangi bir yaçta görülebilir. Çocukluk döneminde daha çok kapiller hemanjiom karçimiza çikarken eriçkin dönemde gördügümüz hemanjiomlar daha çok kavernöz hemenjiomlardir.7 Çocuk hastalarda hemanjiom kizlarda daha sik iken eriçkinlerde erkeklerde daha sik görülür. Bizim va-kamizda ise etiyolojide uzun süreli sigara kullanimi mevcuttu. Eriçkin hastalar, (vakamizda oldugu gibi) eger hemanjiom ses telini tutmuçsa uzun süredir mevcut olan ve progresyon göstermeyen, solunum sikintisina neden olmayan ses kisikligi çikayeti ile baçvurmaktadirlar.1,2,4,5 Ses teli hemanjiomlari eri§-kin dönemde genellikle sigara, alkol ve sesi kötü kullanma daha fazla oldugundan erkek cinsiyette görülmektedir.5 Histopatolojisi çocukluk çagi he-manjiomlarindan farkli olarak genellikle kavernöz

hemanjiomdur. Kavernöz hemanjiomlarinda temel-de kapiller hemanjiomdan geliçtigi ileri sürülmekte-dir.4 Tümörün üstü genellikle daha ince bir mukoza ile örtülüdür. Genellikle yüzeyden biraz kabarik, pe-diküllü ve hafif mor renkli bir lezyondur. Hemanji-omlarda tedavi hastaya göre belirlenmelidir. Tedavi yönteminin belirlenmesinde hastanin ya§i, tümörün tipi, büyüklügü, yerleçtigi bölge ve hastanin §ika-yetleri yol göstericidir. Yenidogan hemanjiomlari-nin tedavisinde steroid enjeksiyonu, embolizasyon ve kriyoterapi ilk seçeneklerdir. Eriçkin hemanjiomlari genellikle k^ük boyutlarda oldugundan ve çevre dokulara yayilacak boyutta olmadigindan ba-sit endoskopik müdahaleler veya CO2 lazerle tedavi edilmesi tercih edilmektedir.8 Hemanjiomun yaygin oldugu durumlarda açik cerrahi, hatta trakeostomi gerekebilir.

Sundugumuz olguda da görüldügü gibi kitlenin verdigi rahatsizlik hissi yogun olmayan hastalarda cerrahi veya enjeksiyon tedavileri yerine hastayi takip etme üçüncü bir alternatiftir. Bu gibi vakalarda spontan kanama ve solunum yolunu daraltma riski çok dü§üktür.9 Bu olguda oldugu gibi hastalar seste kabalaçma ve ses kisikligi çikayetiyle gelebilir ve laringeal polip veya diger tümöral lezyonlar dü§ünü-lerek hastadan biyopsi alinabilir. Bu gibi durumlar-da özellikle sapli olmayan geni§ tabanli lezyonlarda hiç istenmeyen kanama problemiyle karçilaçilabilir ve hastada ciddi morbidite geliçebilir.

Sonuç olarak; eriçkinlerde laringeal bölgede tespit edilen submukozal polipoid veya kistik görü-nümlü lezyonlar biyopsi veya cerrahi eksizyon için ayrintili olarak degerlendirilmeli ve ayirici tanida akla mutlaka hemanjiomlar da gelmelidir.

KAYNAKLAR

1. Arda HN, Nalça Y, Titiz A, Seçkin S. Bir eriçkin larinksinde

kapiller hemanjiyom. KBB ve Ba§ Boyun Cerrahisi Dergisi 1995;3(2):163-5.

2. Iriz A, Durmaz E, Akmansu ÇH, Dagli M, Albayrak L,

Eryilmaz A. Vocal cord hemangioma: A rare localization in adults. Turk J Med Sci 2008;38(1):1-3.

3. Shikhani AH, Jones MM, Marsh BR, Holliday MJ. Infantile

subglottic hemangiomas. An update. Ann Otol Rhinol Lar-yngol 1986;95(4):336-47.

4. Lomeo P, McDonald J, Finneman J. Adult laryngeal he-

mangioma: report of four cases. Ear Nose Throat J 2000;21(3):331-2.

5. Yilmaz MD, Aktepe F, Altuntas A. Cavernous heman-gioma of the left vocal cord. Eur Arch Otorhinolaryngol 2004;261(3):310-1.

6. Phillips J, Ruh HO. Angioma of the larynx: Especially its re-

lationship to chronic laryngitis. Am J Dis Child 1912;5:123-30.

7. Kimmelman CP, Sugar JO, Lowry LD. Resident's page.

Pathologic quiz case: Hemangioma of the vocal cord. Arch Otolaryn-gol 1979;105(5):500-2.

. Re M, Forte V, Berardi C, Mallardi M. Role of endoscopic CO2 laser surgery in the treatment of congenital infantile subglottic hemangioma. Acta Otorhinolaryngol 2003;23(2):175-9. . Bielamowicz S, Stager S, Soofer S. Vocal fold hemangioma. Ear Nose Throat J 2000;79(3):230-1.

Copyright of Journal of Clinical & Experimental Investigations / Klinik ve Deneysel Arastirmalar Dergisi is the property of Journal of Clinical & Experimental Investigations and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.