Scholarly article on topic 'Limitations and constraints of the institutional change in the electricity sector: Case of ALGERIA-'

Limitations and constraints of the institutional change in the electricity sector: Case of ALGERIA- Academic research paper on "Economics and business"

CC BY-NC-ND
0
0
Share paper
Academic journal
Arab Economic and Business Journal
OECD Field of science
Keywords
{"Limitations Constraints Sector Network Electricity State Change Institutional Algeria"}

Abstract of research paper on Economics and business, author of scientific article — GASMI Chaker, MAATALLAH Kheireddine

Abstract This paper examines the liberalization of the electricity sector and its interests in terms of the institutional change which could be necessary to the achievement of the liberalization process. The basic hypothesis is that the establishment of coordination between decentralized agents needs a very complex definition of arrangements to organize efficient competition between generators, or between suppliers witch increase the difficulties to liberalize this sector. Two key-points are developed: - A presentation of institutions and institutional change. - Limitations and constraints of the Algerian experience in the liberalization of the electricity sector.

Academic research paper on topic "Limitations and constraints of the institutional change in the electricity sector: Case of ALGERIA-"

LJSEK

HOLY SPIRIT UNIVERSITY OF KASLIK

Contents lists available at ScienceDirect

ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/aebj

eArab Economics & Business Journal

Conference Title

^tjaJt ^.tjj r^t^t jjji^it IAAZ ¿^J^J Jj^

Limitations and constraints of the institutional change in the electricity sector: Case of ALGERIA

¿>_j^II JJ^. ^ (

L j i4

jIIJ^JI- 36000 - (-¡jLLH¿¡.Ll tíjjL^Syif jl.lií.K, ,l.syt 4 ^l,,. jiúi i jjljyJi-24000 -iílljj 194508 ¿"L JjJ.~syt.ji.uijK, ~syt..„s ./.m lUJ<^<

GASMI Chaker(a) MAATALLAH Kheireddine(b)*

a Assistant Professor, Department of economics, Faculty of economics sciences, University of El-Tarf -36000-, Algeria b Higher Education Professor, Department of economics, Faculty of economics sciences, University oof Guelma -24000-, Algeria

A R T I C L E I N F O

A B S T R A C T

Article history: Received 19 May 12 Accepted 19 February 13

Keywords:

Limitations

Constraints

Sector

Network

Electricity

This paper examines the liberalization of the electricity sector and its interests in terms of the institutional change which could be necessary to the achievement of the liberalization process. The basic hypothesis is that the establishment of coordination between decentralized agents needs a very complex definition of arrangements to organize efficient competition between generators, or between suppliers witch increase the difficulties to liberalize this sector. Two key-points are developed:

- A presentation of institutions and institutional change.

- Limitations and constraints of the Algerian experience in the liberalization of the electricity sector.

© 2013 Holy Spirit UniversityofKaslik.HostingbyElsevierB.V. Allrightsreserved.

* Corresponding author. - Tel:00123 661860525.

E-mail: Chaker2204@hotmail.com Peer reviewunderresponsibility ofHoly Spirit University of Kaslik.

2214-4625/$ - see front matter ©2013 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved. http://dx.doi.Org/10.1016/j.aebj.2013.11.006

State Change Institutional Algeria

:WjLJI ciUsii

JjljC dtlüll

Áijjii

jjü*jil ■Jäl>Jl

-UJV ÄJJJJ^ j j*^ ^ ^j^'Jll jjy*3îl Ajl^t ^jj^j j <Ájjljj$£Íl ÁílLil JJJ^J Állmw ü^Jl IÍA JJJÄJ Áll^. ^à ^jjj l^Jâ jjl^â'^H jJWUjAÍl i '»Vu.* jjj ^j^jjil AJIAÊ jj£ JUdl ligl 4JJ£JAÎI . JJJ^JÎI 4J1AC.

Âïl^lî jj^jl*1l j jjv'^ll ' âl"^* jjj ^¿Uj ^Uw •l^jj jw j^l Jki jw ^â 4JI¿ AJWJ^ÜJ 4JÍJ ' > <l«ljj^£îl

jJwl^i jjjj^w j£jjSl Ü j t^ÜÜl A^iäUdl Jl^jj 4J1AC. jw £¿JJ lw jA j Aubj^^Jl

■ ^j^'Jll J£*3îl 4JLI*1 j ül^^ájjil -j^'^l ^^Jt -

^ AjUVJll J^l Ajl^t O^^lj j Jj^^ll Jla^îl liA ^â 4jjjlj*Jl AJJAJÍI JjljJ -

".^jjljJl 4J1J£JI ÁSlLll

ûljiVI óa Sjûl^ail 'áj.J'I ó— áj—a. 'a" ^jJjJ ' ' —j'jj'l ¿iá Áji—*i .lAjjl j ¿jâaj j ájjij-jlvij i l—j ' ' —j'jJ'I jj1j ^ia -ajjjj jjjJjj ójÍil J óji—laJ—ilj J^iil j (ûljâVI ' ' 'j,') ^al—J^V J*iil JálJj óa Á-A.u jjjj '' —j'jJ'I jli A*— j .Ájajjil ja Á"A.uiI ÁjSjajl aÍA .(Áj*— Ájjl,íl _ijaí ¿jâaj ^á Á-ájil ^í) ^jl,íVI

Áj—j'jil Ájjjil ^ij ^JjJ l— Ijilá ' ' —j 'jj'lj ójjjj*— jí ójj»j-L |jjl£í p|jl ûljâVI

j ílalj^ail ó— Ái-a. Jj jU^Vl ó— J ^JjJ Jí IÍA j l— Jl .J«V

^ jl ^jj jjj .3l—j—a ^—j'*'J'I Áji—a Áiíja lgjl^ ó— ^"il Áj—j'jJ'I íljJjJil

jlá" ÁLjL J jjjíj J£ J-í j vjí ja -Ájjl,J3VI Ájjjil J jjjíj ^í jlj VEBLEN

j£*J Ájlgjil J jA Lúj jjjijil jlj ^jj Jgi 'ójjjj*— jí óJJ^J-'L ljjl^í pljL

fljâil Jai ó— Ájj*— Ájjl.jíl Ájjj Jálj jj¿*JiI Áji-*i -jjSiJil ÁOLjL j íbl*ii l—i jjSa" ÁoLjli jjj*J J l-ml-mí Jj—Jj aj¿¿ jí jí jjj^J jí Áj .Jíl

.áj,^ "il j^Vl J£ J fJ^í V Jí -IJjJ^ ljJl .Jíl iua'i jji-âJj

ó¿j—1*j—ilj ^jjj Á^£ljj— íbla ó— l^jJ ' ' —j'jj'l jlj VEBLEN JâJ*j

jjlJj ^ l aíA Jjl'" i -á > ^JaVl 1. ^-'í j «L1 "i t 'l — l ó— áí—^ ¿iá j aíi ^á Á^^^wil ^ljl^il j jjiáJil Ááj^ jlá ^iü j ,JíVl óji^l^J^il ^iaia.

^il^^^j ^ij ^^^J jjjiJ Áji^a ^í ¿j*j jí l^jl^ ó^ ^a^^Vl J ^Jl ,JíVl

^iláj^aJ j ^iljla ^ia iajjjü ^A jJjJ ^"il jJjJ jlá A*^ j .Ájj*^

^ül j^Vl ja j ¿ÁjAjU'jil Ájj-ii j^j^i^ j ^»j-l jjjíj jlLj ^ij j ó^Jl^J'Vl

. jLl^ a\i j lája^A j l^â*^ lj^í ÁjAjU*j\l Ájj-ii ^^jl^ jjj*J ^í

ÁSi^j^ll ¿t^j'Vl ó^ Ál^^ jjl ' (COMMONS, 1899) ^Jl^iSVl

.Ájjl^sSVl j ^lLlifli jil1£ Ájjl^sSVl Ájj-Jl ^Ja iajjjíj ájíj£ j ■

COMMONS J^jS ^j^ '1930 j 1899 óJJ S^J^^il Ájj^jil Sjjiil ójj Aít^jí ^jjÍj

jLjJ j ^jil ¿jjlj^il j íÁjáj*^l " ; l^jí Ja ^'l '"'i ^ij

^^aj ójJl Jâil ^í Ájj^^il 'i ^á j Ají j ójj^^lj ^ Áí^a

'Áij^il J^ ^l -J^'jil fJ^i^ ó-^ COMMONS JiJÍ fJ^á-il lí^J

Ijj . 4ÁjJ¿ jí áj-hij ^aljí ó^J jí ó^-j ^"il ^ "'i ^i"^ ^ j Áijlail

Sjl-a ^A Jj Jjlill ó^ l^jji^ ljJ^ jjS jí V ^l"J¿*üiI jlj ^jj COMMONS

.*'jj J^lajil Jj^^ji JljáVI óJJ l^jJ Áj-Hij jj¿ jí Áj'hj ¿jjIj^ óa

¿j^ ^l "jh*'jii l^j^^ l^j^í^ COMMONS ^jJâj ■ ^ ^ 'il ó^ ^Ijó^

"If we endeavor to find a universal circumstance, common to all behavior know as institutional, we may define an institution as collective action in control, liberation and expansion of individual action. Collective action ranges all the way from unorganized custom to the many organized going concerns, such as the family, the corporation, the trade association, the trade union, the reserve system, the state. The principle common to all of them is greater or less control, liberation and expansion of individual action by collective action" (COMMONS. 1931) 5. ■Ij V '"'1 'j'^*'"!' ÁjJylájJI Ájj^'.li óJ"J*'"iI óJj'l,J'VI Ái —^ i l'nnljajull fljü ^á ¿s^ ( HODGSON.G M. 1998) ja j Ví óJjJl^JíVI jjjí J^í Jj ^la ^jájil ó; jljjil líA Jilj Sjj^I 'ljj'jil j-^-lj

" A common thread in the literature of 'old institutionalism' from VEBLEN through Commons and Mitchell, to Myrdal and Galbraith, is the idea that in economic analysis the individual should not be taken as given ....Individuals interact to from institutions, while individual purposes or preferences also are molded by socio-economic conditions. The individual is both producer and a product of her circumstances"(HODGSON, 1998)6.

Jalij ó- jj£j l—"j 'l —''''il lifui jlj Jjâilj ¿jl^ü l- HODGSON j^ij

j l^jj— ljjja— jí jl£ ljaj-L Jjiil Jaj lí^j J , ^JaVI J ^al—J^VI ój^j^ 'I JljáVI

ójjljáli J Jaljâlj l^i^Ji — —

j ÁjjjiáJil ójJjj'*'ii ^^L ó- áj<jl,n<\i Ájj'jii jjl^j 'Vjl^— Ijj

j,*.»il ^jl ,JÍVI Jji^Jil j^l*.a ''l —j''"iI Jl^ûj ¿j^L óa '''l—j'*.Jii ÁjjJ^il

ó— ajájj ^ j'jilj Ájjl,JÍVI 'lallâil -AÍ J^í Ájjljj^£il Áíllil ^lLí

Jjjjj ó— áj—j—a -jJâj AjÍjj j ÁiiJ^ —il Áj jl ,JÍVI áI'JMÍ ájjj^. ÁílL

j ^jli^il ^Hâil líA ^ .Áj—jjil -^Slja. jjj^ SjIûV ^j^il Áíllilj ójjJlail ój<i^J|'—iI ^ — ^ ÔJIJL ''^J l' ^J, ^^ jjl^^il J l—j —a -il*i| ■p-l^ "Í i aij^ — j-a Á»JL '<lj*.n\

¿^ 'ljûj—a Á^—Jj—il á^I "Monopole Historique " 1 ^JjlâJil ilj

'^■ "í Ái^lj—il jí ^ j .Ái^lj—il ó— ^^ Jlá j ¿11— J^^j j fJâ—il ^Jj—il Ájajjj

j 'l^Jj—il Sûj^. ^jJi— j ÁjJjJj—il ójj'^J J Áj ûl ,JaVI Spli£il ^Íj ^á Áilaiil ÁjiVI JS^J

Ájjljj^£il Áíllil ^Ha ^jJi— ^ia JáJjil ^jjj^jl ó— ^'"í 'l^aljjí íiJ^ —j '^J^il

IjI*lÍ j Ájajj ^Já ^jJj ^i— 'Jjl—Jil Ájj^ j Ái^lj—il ÁjKjA j áj—j'*.J Ájjj óa Ú^j

ljjJ Ájiáljj

Ij^ ó'^J ájKja j áj—j'*'J Ájjj ÁjjlS—j ^i Jj—Jj j-^VI ^J^Jil ^â-j j

Áíl^iil Áj—ljil Jjjil ^J^j jjlj^il Jí J 'J^lj jl ^á Áj—J—*il ^Jáil J Áiilj^—il ó— ^jjí ó— á!—^ ájjji^^íi Ájj^jli jl£ ¿j^ 'Ájjljj^£il Áíllil ^Ha jjj^j ájj^j ^^já ^ij 'líj*—il j Jjílj*il -AÍ ^jíjli lj— Áijl^— 'l$jij ljjlJjI ^Jil ^j^'il j 'Ijjj^ÍI

^■jiâJil l^já'j. —j'jJil Áj^'j l '.iji^J ^i ljJ^jal JÍ j .Ájj^Jil aÍA ^l^" jjJ üÍIa. ^Jil

^Hí jjj^j Jl^— ^á Ájjjl^^il Ájj^Jil ljl-á ' ó— SjjáVI aÍA l*'J*'S— ¿j^- ¿¿'jJ^il j

Ájjljj^Sil Áíllil

ÁjjlS—j jA J Ví Ijj—J— laj^^j— Ajj£ ¿J^ ó— -'I IÍA ÁJ—AÍ jj^

ó—Sj ^Jil 'líja—il -AÍ ^ij Ajj—AÍ ^ ÁjiljSil Áíllil ^llí Ái^lj-il Jlájj ^Jil j Áji—»il ''lj"jJÍ| ó— á!—^ -jJâJ ^ij Áál^j ^jli^il ^l^^l IÍA jjj^j Áji—a A^Ijj jí ó— ^jJÍ ó" '^J Áilai ÁjiSjA j Áj—j'jJ Ájjj ^ij Jj^jil j ''l jj» á!—^ JjiÍJ l^jl^ ó— ÁlIjJ ^jj—jl£ Ájjjl^^il Ájj^Jil I'.aJ^JliI jí j .pIjl ^ia Ái^lj—il ó— J áj—j—*il ÁUáJl j—VI jA j Sjj*j— Áila. ^i fjjil JljJ V Ájj^jil aÍA jí ^ij Áál^j ¿ajil 'l -iI'— A^IjJi .^iíi Áji—a Jji^ ^IjJíl j Jj-aJl IÍA ^ijlí ^á ¿ajli ljaáJ ^íil

^iiai -

áj^j Ll^ ¿jâaJ ^ij ¿ajil IÍA ^i *'J jjj*j Áji—a JS^j ^la Ájjljj^Sil Áíllil ^Hí jjjaJ Ájl—a JjljS -

—.'*'Jii ÁJjJail Á.j'jil jlLl

Jlájj f^j Áji—a JíjaJ ^Jil 'líj*—ilj JjJail -AÍ ^ia i_ajíjil Áijla— -

.^jjlj^il Ájj^j^Sil Áíllil ^^ ^ia ^^l

ÁiiSiA j Á j —*'j» Ájjj ¿>QaJ j i 'l -Q»\| aij^ — jjl JÍ i 'l ». ^jJ -»■qJ -

Ájiáljj

;Ájil"iI ÁjilS^VI ^jL ljjljjl ¿^ l^ ájilí^í -áíllíí ^ilâ jjj^j ^ií jjjiii^ áji^fr alíj«^ j jjj^ ^a

j aj^suj ajjj lajjl^jj jj^^i^ ^j^j ^^j^^j^i^ ajjljj^sií

^¡jl^j jllls ül^j^jjil ajj^j -1-Jj,â—il l— ;ÁjiljiI ÁJjlVI ^ia Ájl^yi ó— Jj V iL-jkjJil ÁjilSJij -^ii

^ia _j*jil Jjla'.n áj^jíi íVj^I aÍA J^á ó— ^JJ^'" ij^j ^ js^jj ^íl—j'*'JÍlj

. Jjia'il Áji—a ^i lâ^V 1^—ij^jli J^í ó— —j'*.JÍI fJ^i—

aj^lájií ajju't^ i i

ÁQjQa . f^^l Áji—a ó— Jâ*j

'ûl^jSVI fia ^á -j'*'jil Üi! ^jla^l JJ*J jj ^jl^JSVI 'Ájjl^JSVI 'lLUfJI iiJi"! JlL¡£ 'l^i*jJI ^jjS S^já'VI aÍA jj-s ¿j^ -''.j'."« IJJkj— l—J^í— fjí (VEBLEN.T. 1899) áJ^Ijj— -iíí^ Áji—a ^á jljáVl ájj ójí '^—J? "i'' Ájjl—il Sl^^jl jjlJj jjIJj ^^í -ÁjálQj

; JJ. ^'l lÍ^j "S , ¿u^

"The economic life history of the individual is a cumulative process of adaptation of means to ends that cumulatively change as the process goes on, both the agent and his environment being at any point the outcome of the last process. His methods of life are enforcing upon him by his habits of life carried over from yesterday and the circumstances left as the mechanical residue of the life of yesterday" 2(Veblen, 1899).

¿j^ ó— .j'*'Ji' ^iáljjil ^jllil jlj-J JA fj^a-'l IÍA l^l^— -AÍ J^í jj

jjjiJil J^l jA aiai^ ¿^J U^A V ^iii J ^ijiJilj fUJ aj&ljj^.vi JlxiVl JjJji

J^l jA AjilaJl ' 1 jiajjwii j JriAxJ yi l'-j.^a lu^ y 'au ^a^vi jA l^jjj yAj^'Jil

.Ajjlgjil ^iaavi ^Jj Jj^jil

lgjS J^Vl ljjjjl jj^ jlAij l^^ij^ yJil il j Aj^j^jjil lljuiJil jj

jl^aJil j^j jjjxil" _j Jj^Jil jA ^jjil liA ajauJ ^jjil ^j^ ' c^ai^ ijaju'i

AjjAaJl Ajj^jil jjI^a A^l jA (juil jl^aJaL Ia j^j jjjxil liA ."jjuil

■ jA. li^j ^ (COASE.R.1992) j*^il c^LVl " These ex-communist countries are advised to move to a market economy, and their leaders wish to do, so but without the appropriates institutions no market economy of any significance is possible" (COASE, 1992)9.

UjJ yuiljj j j^ c^lL —'J al ^Ua j^j jjjft Aj1a& Aj| jli . ^JaVl li^i Ajuiilj jA U^aj yJil j jjjxil Aj!a& JguJ yJil ' 1 AjU'Jil «l^jj J^i. jA Aj^jMi ^juj jj'aj Ajjjili . jlj^Vl yi ijj^^ Jj a^a jj^ ijai lgj£ibii saja^Ji 4j<\a\i jjSa. u^i^b

oiA u^aj V J 'Ailxi j Sja, 4j .Jal Ajjj jjj£ji Aj^jil jlA'il yA 4 a<^. au ajajuvju

AjA^jil jjft Aftljail jA AiLia. j Ailxiilj 4\l8a\I AjA^jil Aftljail jA J^a, jA Vj Ajuil Ajjff,^ jj^VI jjVI liA jjJxj j tAajluil jj<iJil AajjL j l^Alxiilj iblxil J^a Jaj yJil j

j dftljiil ulj j jjj*il SjJi flalJil ^ij Jl^ l ak« t^jaajil j ^j-^Jii 1 jA

.y^j^'Jil jjjiJil 4j\a^\ 4jjI^I

iljjuti jljJftVl Uj*j i^U jl Aj V y ajU'J jjjiJ 4j\a^ 4j| jli Ajjj J^ j yAjU'Jii jjjiJil «.l^ ijli tjljiVl ^lijLJ ^ift jj<iJii ASJ^^ J AjilSjil tAj^jjUil .^ilft^i^il J jljiVl A UJ 4 ij'^ ^JISJ A^IJJ jl Aj V Ajli ^iljjAil J ju» j jl

Ajli ^jil l J . —.Jal Uj^ A ^ij J J^i| Slj^ ^ij cAjj^J jl^ jj J yAjU'.Jil jjjiJili

i .UJ<A\ ^AA l' ^ 'l JJJXJ J AilsJi l' JJJ*J j 'ax 'li 4 .ui'\1j

yi ^jjlj^il J^l jlAj! yi ^^^j] yJil ljlj^il" ^ij JIJA J JAxil J ^li^il

A^j ljjli Aja j ."...jl 4j'Uj\l 4j^l '.il j AjJ^Jil ^jjil Ai 4j'Uj\l S^^jil j| y£|jJ^Vl

■ ^aA j ujj^'I^'I U^Axj jjj*Jil 4jlAXi j|

j| JaIjc 4\a^ ¿j t^jJ SjAl^ jjj*Jil jl jA JjVI Axjil o

. Aj. ^aj jj^ jl ijj. ^aj jj^ri Aij ¿j i 4j^1 a^\i 4£j1.uia]| Sjjj^aj ¿ixJJ yAj^'Jil jj*Jil SjAl^i yjlJil Axjil o jji AjU'Jil jjjiJi .SAjA^il il AjU'Jil u^ j JjAxJ yi UjiAlxJAil j JljiVl

^^jjj yJil Aj^jVl jjJxri "...Aajluil jj<iJil Aaj^^ tAilaJil tlljlxil" Aj^^jil ."...^jljlil tll*jj^Jil tjjjljail" AjA^jil AjU'Jil jjjiJ l^jift

^jjj^it ^jj^iit j^^ w a<k*"tt jjjijjt -2-2

jj^iiil Ajlj£ yi 1990 Ai^ yi Douglas.C.NORTH cjJari

^jl^J "Institutions, Institutional Change and Economic Performance" 10

"4jAH)j jj^ jl 4jAH)j

Aftlji Ujj AijiJil ^il^ll ^ift yAj^'nll jjjiJil Ajl^xi 4 —l ^^ i l l^^il.A j ^ Aftljail ^ij ^xui Sjj^Vl fliA t"llu^)jAil " Ujjft^il j

.yAjU'Jil Uj^ Ail lA^jJ yJil ^^jiil J

yi UjAAlui^il UjijlxJAil ua Aj V yAj^iJil jjjiJil SjAl^ JjliJj ^Aift j jjjiJil 4jlAft

yi ^luiA jj^Vl yA ilu^j^il jtj ^jj NORTH CJlLJiVl 'jjjiJil liA

" Organizations are „..a major agent of institutional change" (NORTH, 1990) 11 .

NORTH Aift ylSj^il j yAjkiJil j^l ^^jri yiuii JSJiil j

aia^ Sjljft yA ^lAjkjJil jli (NORTH. D.C. 1990) ^^l^Ji^i áj^úíij

Ji J (^J^IjaÍI J ^jIjÜI ) Aja^íJ jj£j ^I ^^AJ yJil J AftljSil ^A

yA Jftljáil jA ÁIa^ÍI ajlA .(...ÁjÍj*ÍI ü^aIxaÍI ) Ája^j jj¿ JaljSil ajlA

aj^íj Ajjl^aJÍ^l ^^aiwaíi j úl^l^üil jl "aj*U|" ji^a jjj^J l^jl^ jA yJil

^lAjkuil jjj ^jjáJilj l^jí NORTH 'jjja^i^ jjÍAl»jAÍl aj^j j aj*UL NORTH

jl yA Jjáil Á^^á. .(^jl^Jíyi Ail J^Ij jjjft^il Jjaj yJil ú!.ul^jaÍI j Aj*Ü Jal

ajjjíi j ^Jiil úVl^ l^jí . ^JiVl Uj^ Ail JálJ JljiVl á£j^ új AjU'Jil

^iAlJil ^ ajjl .a ^^Hjj J^á jA aj .JjVl úi^aiwaíi ^üil£j ^ l^Jli aja j aJj^J yJil . jjjjl.JÍ^l jjÍAl*JAil j^ jlA^l jA lajj jA^J jjj y^i AjijaJ , ,a\i úl^l^ii

»lLal (RUTHERFORD.M. 1994) Jjl^ '1994 Aj^ yi

ú AjU'jil J yjjjlül J yA^Jjil ¿jlLil úlj A^l^il ú1 AjU'jil jjj ^jí új^ AjU'jii

úlAjkjJil ^j^ía jlj J^j (OSTROM.E.1990) ^ij l^l l^j iaí 'aja^jíi jj¿ Aja^Vl

: 1990 Aj^i yi új^ 'ajji.jívi aji^ji yi sjsü

J^IjJa Ajjj^ÍI JaljSil jA A^^S

"Institutions can be defined as the sets of working rules that are used to determine who is eligible to make decisions in some arena, what actions are allowed or constrained, what aggregation rules will be used, what procedures must be followed, what information must or must not be provided, and what payoffs will be assigned to individuals dependent on their action „.All rules contain prescription that forbid, or require some action or outcome. Working rules are those actually used, monitored, and enforced when individuals make choices about the actions they will take..." (OSTROM, 1990) 7.

J úIaj&jJI JaJ Jj^ jUjJ yi OSTROM jí jA ^¿jll Ja

IAjjLj Asjj^ jí IaIh)-'A ja Sj£i Ají Uaj ^i Ají Vj AJ''. l Sl^l yi lAjjJ

jj^j úlAjk-Jjj ajjj^ji Ajj^jil JálJ SjjLAil JlAaVlj ¿l^jVl aja^. 'ij

jü jA Ia^a jl új^ HODGSON.G M. Aají ^iil y^j^jjil ULíaÍI jlj SjUi^l

j Sl^ij AjajS yilJil UL^ aII J^á jA ^^ Vl' ' . UL^ 'l |¿a yi J^iA úlAjt-Jli AjjJ^II Ajj^-JI JJJJ yA ÚI^J^-AJI J ÚIAJÍWAJI yA AJÍ Ú^ÍJAÍI jj^J JSJA JS^ jia ÚIAJ^-JJI JJJ«J .AjJ' . ^JSVl ú^Al*AJl jjJj yJil úIaj^-jJI J^JaJ j AjjIjaj^I Jia Ajl^jJlj jjjj yJil Jl^iVl

J ¿ j '''t ^jüjj^jil ^L JK ■I?i'l._L ^L yt Jjl^JU IÍA Ijj^j jl^j yi

yAJ^JJ JJjij ¿j' ^ yulu yi jj^ ^'t 'äj yjil j ■j^'."''^. '■J ¿jj'^ji

il jjj^j yJj ^'.j

^jjl^sjâvi ^j^iaí^i j^i^s jjjxj^i

^jj'l ."iyi a' 'ja"^ l^i_L yAJ^'"'i JjjiJil ÁjiAft jjjäj

y AjU'j'l jjijJl ôjAl^ j| j.'.'l lÁA jL Jjl^ju .I AjJjJjL j Aj_^ljJ j jjki

^Ift '.'j'^J jL

.8(WILLIAMSON.O.2000) j (NORTH.D.C.1990) j^'l^JSyi Jl^^i

jéé*^^^ ójj^ií -1-2

Ú^UIJJ yJil AjU^'i jL AÍaL Jl'jju'l J Jj'äJ Aj'a^ jA yAjU'j'l Jjjij'i jj

J^lj L J^^^J J JLI jL ^J^il Ajl'^Jl J AJ<JA''J'\1 ^\AJ AÄJ .i J

J Aji^i'ii ¿jij*Ji J 'jjail jA AÍAL J^ijil jl Jj'Äjil AJ'A^ .^''.Jiyi A'l

Jj'Äjil jli JLI jL j£j ^^ .Ajulj_il ji Ajft^lLyi '¿j''.Jiyi A.jL'i ^ij AjLjl^ii

^Ift l^ji ^lj¿JA Jj¿ ^lljl_L ^ll'Ä.j ^Jj jljÄ.yi jA JjjSil yi 'S JAJ_AÍl J yj^^il

¿LJJ J

3jL_l ^ülK yJil ^I'aVí ^Ift j UjAft ¿j'' .Jiyi ^^l

4yft'A"L yi J*-ilj IL 'ja.J J 'jAL ^Jj yAj^'j'i Jjjijii ^jl^ ¿'JA^AH Jj¿ l.j.'L'i

jjlwl*J—Jl 1 ál"^- w jjj ¿j.níJU J Jj—jj JjVl jlJj^'l^i jUâjij JaljUlS

.(Aj—^jJl JaljUl AJla) jjlwl*J—lJ ^Jjaîl jjjJl J Jj—JJ Äjülül j (Aj—Jj¿ JaljlJl Alla.)

Jj jjx^y jjill jjlwl*J—Jl jw A^jan w -a j ül^iwj—Jl ji jljjVl -g-ä jJJa^ll Aj^jllj lwi

J A.*—w ôjjÎ Jj^V Ajj*w Ja iliaJl ji j*—w ^jj J^i ¿j'^-J jA j Vi Jalj lJA

Jjla (WILLIAMSON.O.2OOO) ¿¿ja Jli. tSjjUI Aj—¿M AjjjJl Ji

J*J tüljjj^iw £jji jjt ''ja (^AjU'.Jll j^üll Ajl—t jJljjl JjlaJ ^ljjil jj^Vl liA

ü^—l*—lJ jw ôjjâjJ j*— lw j ^ajUmII jjjüll Ajl—*J AJu*w j-lj- AajJ lgiw

NORTH Jx. JSJ^ 3 rf^a !(02) J£¿

WORTH. D.C.(1990): j^A Jj lfr^jJ j*— AjJI^jSVI JaljUl jj tJjáj ji j*—J ¿jl^Jl J*^1l ^J^ J

AjjI^jÍVI JftljHj ¿1*jjÍ JlÜl lwi Asl*Jl Ajjl^JiVl JtljUl J Jj—jj JjVl tjjjSl jj-^i

j-rnJH AJ1—*J Ijj—JW laj^ ^Jl^aÜVl IÍA ^JJ^J .l^tljji J*j Jj£*Jl J JJ—JJ j A^láJl a ,AjJ.Jal Jalji Jj Ajl^jJl J Jja"J AjwIj^JI JaljUl ji jj£ J ^^álJj j^üjJI

J ^**Jlj .Aj^ljwJl üljljSSI jw Al—a ij^ jw J^JJ j jjíJ Aj^aá^Jl Jjí*Jl j Aj*1—Jl Ajw j tAj^lj^Jl JaljUl w Ja jjjj Aj J . ^JaVI ^H.—U ji ^i ^ja , ^ jljaVl jw

tAjwlj^Jl JaljUl jw A'.j* w Ajjj Aj*1—Jl jjSa jw A'.j* w Al—a jlá 12 jjljJH J-t

^IJaj J ^b^Jl jlJU jjjJl j£jJ lw jAj t^jáVl Ja JJJJ UAlJaj Ja JJJÍ^IÍ

■ ^AJU'-J JJJÄJ

: NORTH Jj'j ül ajU',j< Aj—^jJI jj¿ jjjUI ji JaljUl ^Jj A^jLj

" Reduce uncertainty by establishing a stable (but not necessarily efficient) structure to human interaction " (NORTH, 1990) 13.

Ajâja ¿jjIjw j ül aj1*J Al—a fl'j' —I jjjli Ajlj—j jJJ*J Aj—jj¿ JjjULí üVla ^iâ tAj—JaljUl ^w J^ljJw ^l*Jal ^A j t-^jjj ^^ jjlwl*J—Jl jjj^ jjJJ jj¿" ül ajU'.jH aÍA ^-^J Aj—JaljlJl jljâJ^l -Ja üVla ji JjjJ^—Jl frljj AjjjJI j

. jjlwl*J—Jl üliJ^aJ jjj ¿j^jJl! "Aj—

.^Sjja jj¿ yil^j jI ilL A^aj-il J А^З'-Л ASlUil

.l'liil J ÜJJ ilSjjiil Jj'äjJ АЗАj-il J А^З''-il ASlUil

ÁSlUil 0л Üjaj" Üjj PERROT ¿jijá fl'Vin^l ÁjaI" 0л 1л!

.ASlUll ^1ft ^jUll vAUll АлОЙ Aaja; JjVl £jill • .ALUll yjUJ^Vl ^Ull Ajjldi aaja^Uii £jill • Ai— J*aJ 'Ajiau j AjjLjji ^^jl^aAj jjAJj AjjUj^Sll ASlUll ^lUS jl '¿ow ^a ^LjI aaaaj Ajj^ia jjSJ 1a sJlft ^lUall ligi Ajll*l| AjAjjll jl Vj 'j1a"un\ ijjaja Vla—

.Aj1aL*ja jjj ¿jurnll AajJ yi ^liJjl j SjIj A.j1La Aj—jAft

ASlbil £lbai AjLii ^jjUil jjkiil^-J

J^i j— jlill j «Uj^Sll ^lUS Jft AjiUjil Aiil! «li^j jl ^jaIj fj 1946 Aiw yi j (EAG) Auw>ll ¿1i fj 1947 Aiu yi fj 1946 J^il 8 yi ¿j>ll 46-628 fSj jji^l lAft Ia fUll lgJ^alwl jjljAll ullj 1962 Aiu yi '"jjlja.ll jlft j «Uj^S" SUbuAll

.«IjAill J^*Jul j CISjjAaII Jl^A yi AjASlxjll сШлаИ

AwJaII Ja fj lg-l^i j— yjll j J^uVl A*j AjijilS SjUi Jjl uilS 1969 Aiu yi fSJ АцкЛ J^i jA "SONELGAZ jlill j «bj^SU AjiUjll ASj.ll" «l.j j (EAG) aKja Sjlft jlLj yi j 1983 Aiu yi f! '1969 yiila 30 yi AijjAll 69-5 'aas Jli^Vlj ^Vl auiwjaii jft AiaiuiA cluujA 6 «l.j f" SONELGAZ

"jliljj^ "_l Ajijilall a*..MI Cjjj*j 1991 Aiu yi '«Lj^Sll j jlill ^^^aj j Jo^jj jjilall jft j^ft^l f" j (EPIC) ^jl^J j yftli^ ¿jl^ Cli AjAjAft Auuja ^lj JjAjJI yi fj 'jl*1ijw ASj. JaI.1I yllAll jo^^Jll fJ 1996 Ai^ yi . 1995 Ai^ yi ^lij ^l^ll .20 jlill

j «ljj^^ll Jl^A yi Ajjiljll AL^^Vlj fJ^j yJll ^jjill ^l i^Jnl fj 1999 Aiw

j «ljj^^llj ^^l^ll jjilall J^iJftl fJ 2002 Aiw yi jj^Jll Ajljft ^lljJ

.(SPA) ^li ASjii ^Jj (EPIC) jA jlilijw jjj^J fjj jlill

(^ЩЛ ^jJlj^Jl AJJIJJ^SH AilLIl ^Ibai AJISJ^J! Ajjjll JJ^J -3-3 j^A" ^lSjJi «l^ilj 2004 yiil^ yi jlili JW 21AKjA Sjlftj AjiAft ¿i*Jj j ' ^jji ^lj ^ilj^ as l^lai j «ljj$£ll ^lJij jft aJjj^iaII ^il^^jll jli li^Aj "Aj^ftlS

: ylj iaj javi .(SPE) «ljj^^ll ^lJiV AjjJlj^ll ASj^ll -. (GRTE) «^j^^ll Jai ASj^ jjj^il AjjJIj^ll ASjJll -.(GRTG) jlill Jai Alj^ jjj^il AjjJIj^ll ASjJill -

: yAj (a^ij^ aji o^aii) jj^jA^. jjftji «l^ij fj '2005 Aiw yi

. (SMT) ^l v^l AjiAAll ASj^ll -.(CREDEG) jlillj «ljj^ll jjj^Jj ^^jll JSj- -

Sjlftj 1998 Aiw yi Cii^l yJll alj^aii ^jjill ^ijft 'l^jli Ai^ll J^i yA saj^j ASj^ j.J^Jl ^Ijlj^ll ^^Aij Ai1jL —.l ¿jjVl ^lSj^ill ^^ - Jl -

.(MPV) ^^Ijlj^ll ^^Aij Ailj^ ;ASj^

yi fj yJll cVj^ a.I Ailj^ ^lSj^l Aj^illj j-Vl ^liSj -

Ajjljj^Sll cV j^aii c^Ai ASj^ ;yA saj^j ASj^

. (SKMK)

»J ja ja yjil ^jjiil £a (a Uj^ -il óé-il) ^jjá i'iS JS^ JAЗ£l IaSaj

: y»J 1

AjjljjéSilj Ajal ''LJI iljjé^Jii уМ'^З^У1 Ü^ "JIJ Jsóil o

. 1993 Aj^ yi yjil(TRANSMEX) Ü-^J yjilj 1996 Aj^ yi yjil (SPAS) yJA^l J-^ilj Ájlijil o

. y^Ljil ^iljjil «.lajl ^j-A J.a Jliljj^i -i ^SJA 800 ÜA JjSI AJ.^^

^lUáj ÁÜ£a Ajj^a Á£jJ¡ yAj '(FOSC) Ajilájilj Ája^JAVI ilA^Âil ¿J^j^ o . 1997 A^m yi ^'''"'"I (jliljj^i л ^jjí J^ia S'jlii Aja^a^AVI i^'^il . 1997 Aj^ yi »jlüíl .J ^ül '(HMP)üjajl3-il Jj" o . 1998 Aj^ yi , (MEI) ÁjaljLil iljj^l o

Aj^ yi l»jj'j >-лИ""' , (SAT I^fo) f^yi ilJj3Зi ÁjJJlj^Jl lis J o

. 1998

; WILLIAMSON ^Jl^JSVl N1 ^jj^aU A^l,

"Social embeddedness level. Level 1 is taken as given by most institutional economics. Institutions (norms, customs, mores, and tradition) at this level change very slowly" (WILLIAMSON, 2000) 14.

WJ jj^jll yi jaJ . j Jj i aOa j ^Jift J^^j A tAuljlj j cj A ijlli

jA J^Vl AJy^ ASJliA AjlAft A*j iJSVl j yft^j^Vl ^J^aII JilJ 1^jI£a CIaj^jjII aiA

^JJ^UA ^1ft JjA^ ^lj ^Jjj All*i jl A*j fj ОО^^'яаИ j jJJ^J.'^ll JljiVl ^^^

.a^Uaji ^^jill ^JA^ A ^liS j jjlAlxJAll JAft Q 'с1^а1яа1| f^i" l^jl ^'J^ .cJ Ul .'iill

^jjuaji j- j^ij ^.jwl Sj^ A^ii N2 yil^ll ^jjuaji ^lj lila^l lij l-l

Jj^jJI ^jjuaJI liA j 'AjawjJI Aft Ijall j- AIa^j ¿1*^ j-Vl jV ^li JjVl .AjawjJI jjft Aftljallj Aijla- jjoijll Aj^li j— Ajj*^ JSl yA j Ajll*i jjSVI AjawjJI Aftljall jjj^j ^lj y^q" AS yjll yA^ajjll jjjAjll AjJAft jjS yi Jjajj Jjall A^^i j AjawjII Aftljall j— a1a^J l^bai Jjaj l^il 'ljaja^ ljA^j jjJxj ^jl^aJSl pl^S jl jIiJsI jjft ^aa^J yjll Ajwljull jl Aj j1 iJaVl 'AjftljJ^Vl viwISaII j— a!a^ AS yjll AjawjJI jja

jjjijll Aj1Aft ^ '■ ylljllj j 'jj1Al*JAll A jA Jl^ill j Ja*J| jA Clljiw

JA^J jA JS ^oS jA SjAJUA j A ijift ^jla— ^lj l^jljj jA Aiall jlS jj j yAjUijll

Ajj^jU Jjli" y1j j . jl jjJftlAJ^Vl jj1Al*JAll a j— AJl .uJ< a jl A^ll IA

.AjJ^j^Sll ASl^1l yAJA*ll ^l^Sll ^jj^J ^lj y—ljll yAjkijll j^l Jl^A yi AjjJljAll

Aji^fr Jfr ^jjAjls ^jjlj^l! AjJljj^Sl! Ailbl! _3

yi AjaaI jjSVI Aj<..Ji clftlLall A^'l Aj^jj^Sll ASlLll ^lLs

AuiliAll JliJ^ AjaIjll AjajU'jII cljoiJll j cl^^^Vl j— A1a^1 loii ^a^ SjjiVl Jja*ll A.K.A Aj^ ^AjAft Ajjl^j^Sll ASl^ll ^l^S jjAjj j j£j^a1I j— ajjj^j j Aj1aI*ja j^

IAjjaj Aji^ j AjJljjji q Ajjljj^£ll ASl^ll cVjIoaI jl ^iS l^ftji j— sAjji AjajU'J j

.15Aj<'.\l j'| AjJl*ll C'I^J'aII Aj^ jft

: ajjijj^si! Ailbl! ^Ib&i Ajjail! j ajjjjj!! 1 3

sA^lj A^uluija u^j ^JjAft A^aA'a ^luSl sAft j— «ljj^Sll ^l^S jjSiJj

^^ j " Aj1aJll jsj^aii " fl l^jift

; 17 (HUNT.S.2000) 'Ajjji" AjIj' ASlU j— lS^Lil Aj^jj^Sll ASlLll ^Uij yi Jja^ j Aij^j •

l^jloAjlji^J ■ Aj^lJij cilA^j ^^jU j— Aj1a*1| aiA fJJ j "____Aja^J 'AjjIjA 'Ajj^

.SAaj*^I AjljVl ASlkll ^^Jilj

J^i Jaill jft AjjIjj$£J| ASlkll Jai yi AajUjll aAA Jjajj j ;J^l Ai^j •

.jjjJll Ajllft UjUi J^i j— ¿jjjJll CilA^j jjft yjl^ill ^1^Jua4 j^j Ajjlj^^Sll ASlkll Jai Aj^Aft yi Jja^ j ;¿jjjJll A^^j •

jJjJll A l i A j a^'-jja Uj^i

j sjjjill '^^ft^lj Aa1*JAll C^A^ll a fjAaJ yi Jja^ j ;Ajj1^j1| C^A^ll •

.yjl^ill ^^JUAU ^lLftVl j Jji^Jll

Jlijj Ajij yAjUiJll jojiJll Aj1a*J AjAj1aJll AjKj.ll Ajioll j Alla. yi

j ^ill JAI*JA1I ^lj Ail^j JAA ОО1А1*ЛА1 IJAJU'J JI^AJI ^Ji fJj l§j1ft AuiliAll

All^ll jJJ*J jSj^aII jl ^ll^ll jjj1 iJSl ^.jl .Aa^a JA^J

jjJ*j Aalj ^^A

^lj «J^1ll jl ^ja. AjllS AuiliAll l^ji JiA" jl j^Aj V yJll sAjajll A^l^ll

yA1ull jliJSVlj jAuj Ia JjAj jV ^li 'JjaVI j*ull j Ajftjill ^1ft Jj Aaj^U JLil .y*j^all j^J^ a.i a^aija yi A.A jai*ja ^V Aju^liJll Aj*^jll J*^ j j AS1 Ull Jai А<,.Д AJjljll ^-lKJll ^liJjl CluljAll ^'J.J' «1jj^<ll Ual A...illj

^auj Ia ^1ft Jaj." V ^jl^jll Ajaj jl jja yi y*j^all j£j^a1| uij lA«laj jjJj Ia jA .1i a^Juaj IjjIj |j—l l§j1ft AuiliAll JliJj j lAjjj^j Aj1Aft Ia jA j yA1ull jl^aJSVlj

gjiA "jl ySo^ gjiA ljjlj «ljj^Sll (PERROT.A.1995) 19 ^JUSVl j.s>j

j A1aJuaJI jl a1a1SJa.I ClijSAll j JaIj*J| j— A1aa ji1 LJ j JilA" jft ^Jlj Ail ^l " ^l^i A*jj' ^ljil yi A^J'aII Ajjljj^Sll ASlUll iJSVl liA ji^j j l^ijj lAji J^a^l A^lall

;yA Ajulul

. jj<1«JUA\l Aala A^ajAll j a?j'a\i ASlUll • j jjj sjaill jl q ^aill AjUiJl A^ajAll j a^j'aii ASlUll •

.sjjill CVla yi

ja * oj- tAl*j^J| ôjlaj ai1—a ja AJjji—Jl 1 ül is!| ji l «la ^^Ji ¿j^j l—w jl^ 1a'. « i tAjjjlj —i 1 o*^ Ajwl^ii f flmij!I ' alJa w ^jJ i is w jla ljjj—a Al^aiiw A «'* a a »'.» jj£i Ajl*jA a-iíj ja* tôJaljJl A ijijh Jálj jjlwl*"—Jl JJa ^jJuw Ja ^i tulâi l^^ajJ Aj'.jl! alaJl J jjiJ l^jla J.aJ—Jl AjKj^Jl AjjjJl J*aj \w jA j tlj^j—J j la^Jjl

Ljijjj ljjw fAjajuîjh AjjjJl j a.k^i aiíjh jw J£ ^AlaJ ^uHj jj .Aâj^Ji —JI ajajumh

IÍA ji Vj t^jjljaJl ajjuj^i Áf ^lLi jjjaJ jj ^wljJl ^ajh'.jh ^jjjájjI Ajl—a jj*j J j a.k^i jjJj'.jJl ^AlaJl «U1«J Aja -a* jál ljjw ^liA jj Jj jjVl ^ji'h j*j -J ' .j '

^Jj « 1a «â j fA « — «U'.Jjl

^jíljaJI ^ühj^ÜI íáliJI jjj^j A^ac JJaj _4

^lLá ¿lá Jj ^jjljaJl AjjljSH Álül ^lÜJ A'*,» Sjlaj Ajl—a lâJA

■laJjl j*Ja a!| i jJj ^a «u'»j!| jjjäjji aj1—a üüjí ''a tAnâljJ j Al.a'.w A .'i* a Ajjj ^aiJ -J lgji Vj ja AjjliU j Aj^l^Vl au"*vi t a'Já w J^aâ J^á jw ljJj—a

t^lLUl JálJ jjlwl*j—JI jjj J*â J*. Aili—JI Jlájj jw j*—j ^ÍJl JâVl J.iJl Ajl—a J AJJlJJ^*I| A^fH ^l' jjjaJ Jj ijlgJl ^aju'.jh jjj4j\i AjjajJ JjlaJ ^^ja J« l—jâ j

.^j^ljaJl

ÔJjJa ^jjâ jj^i Jj Ajiljj^l AilLJl ^lLU AKj.Jl Sjlaj Ajl—a üJi

¿jliJl ^Jj'áJH j*Ja —JI jw ^jjiJl ^j—a Jij (Aa'Já —JI Aij^ljH j Aj^l^Vl ^jlijJl

Ajl*j^J| A ■'.'ji jjjj ^jljjl J* j t^JjlSjJl j*Ja —JI Já I j A'.iw A «i* «a Ajjj ^ljA laj^si ' a

:A1* ôjlaj Ail—a

j* 11^ «'a J^aaj—Jl ôJjJaJl

tUjjSÖ ¿Újf Ájjjl jajl ÍSjjJt . tbjjSIl *-jjj ÁJyii .

juí jü 4saijjj^aíjjjijji ís^isl-ßjJl jUJlj tLjtSJI jy -jUi J .UjtS.n t; j* -SJ^ J^J »IjjíSJI ¿Jjy MjiSI jUllj .IjjjSlI .

- iijJ _

jji lb J^ jZ, _

SJJJS tbjjS 4Sji . ^•J5 Ji1 -

¿ij^ i^J JíJ" -

^Ajj^SB ..ijSj3lj JUiVliSji.

jUlli tb j^Sll X. ■ ÁSjS _

iüt'^JI cJ^.Hl ÜU^, JS^. I

>-í J .L.jtSU ^ ¿ÜJSÜI J«- -

I Ir 1 ■..—^I ÍjsUÍJIJ d-i^Lú^yi ^JJ''- - .

^.¿¡ySÁi jjj-^jjijJ jÜJfJt -íjjUllj -J-I.—u iijliJl JlJUV' .

i ^uaij (jaMU 1

J] ^li^lj ¡_JJI_Ull] (_pujill (J-

Aijij jJj jj—Jj—J| jjlwl*j—Jl jw Al—a ¿lá jw 'ja t^jlijJl jjj ^Jj—*Jl J.'Jl

jw J*^ -^jjj Aiâljw JajJ V ^Jl^lj j ljâljia jj'.a'1A jjlwl*"—Jl ^VjA ji Vj Ajj*w aiA j*—J -Ja jJj ^UiHj Aaal* j*J -J Al*j^!l ôjlaj Ajl—a jlj -*aJl j*—j Ajla j tJl*^Vl ôjlaj Ajl—a J^á jw Vj j-l^j V ^iJl j tjjlwl*j—Jl jjj ^^íI '-"H ^li—Ji frl^jj jw ôjjàVl Aj^l jî ^Jj jJj ^^ .JaljJl ^âlj^a Jl Jl^—Jl jjlwl*j—Jl JJ*J jJj ^ ■ ^áJ AjÜI Al*jA

^l^í jla Aj^jJl SjlJjH jw AâJ^JiaJI Ajl*j^Jl A■jjIlJ íjjji lw |jj Aááa aJI AjKj^H

jA j tAJ UjUáJ\l -J ^w ¿j1 '^Jj V AajáaJ -J ji ^^Jj t^jjljaJl AJJlJj^*Il Ail^Jl

.AJIÍIÍJ jjá AJKA Ajjj jJj ^jjljaJl AJJlJjé*Il AilLJl ^l'i J^ji

^á - (CAMEG) ^jlülj ^^ljj^Sil ûlJaii il pl^jj -Ijjáíj o

á£j¿ j-a ^jliilj ^jljj^Sil ûlJail ¿jjij Áj^^ijjjil AJ—^ji jA J -2003 á*l .^jLjil ^IjJil plají ^j—? — ^jjjJ : ^A ^jáí "ÁjJalí ^-á pl^jj -J -2006 á*l ^i

.pljj^Sil Jâj/^lijj fl'j Sjlûlj lis — - (OS) pljj^Sil Á—j'*.— ji— -

: ^A -jliilj pljj^Sil ¿jjJJ Áj£— ó-^J ^jji Á*jjí -

.(SDA) jjlj?ll jl¿ j «ljj^S ¿jjjJi Ájjilj?ll ÁSjiil -. (SDC) ^Ljll jlá j «LjS ¿jjjji Ájjjljail ÁSj^il -. (SDE) ¿j^il jlá j pljj^^ ¿jjjJi Ájjjlj?il Á£ j^il -. (SDO )^jül jlá j «ljjiS ¿jjjJi Ájjilj?ll ÁSjiil -

' (SPE)«ljjíSiI ^ljjy ÁjjjIj?JI ÁSj^il ó— JSi ^"áll HSjiil aÍA Jij á£j¿ jjjíi Ájjjlj?ll ÁSj^lIj '(GRTE)«ljjíSiI JQj á£j¿ jjj^Ji Ájjjlj?ll ÁSj^ilj

.(Ájjaüll ó«—JI) jjSJi - (GRTG) jlül

áiÍS jjáVl ^lliil IÍA ó -' "J:

. (SKT) ÁíjJ «ljjíS ÁSj^ -.(SKD) JjjJil ÁjjS »ljjíS ÁSji; -. (SKB) Ájíjjjil »bjíS ásji -

. (SKS) sjsjsl »ljj^s ásji -

Ájjjl^ail ÁS^l ^^li^ '^""'í pl ;j«<íj ^rlJJj 'l 1a — ^a ¿jjVI ílSj^il aÍA

2006 á*l J^á -J ^ ."^ijlujl" Ájijjjjil Hal*'.»

.1983 Á*L ^i 'i.a''l jliijjL ^ij Ájiljil ïlSj^il ^—J JSi

. (KAHRIF) ÁjjíSil Jlüi ÁSji -. (KAHRAKIB) ^iljj«SiI vjSjJilj JUiVl ÁSji -. (KANAGHAZ) 'Ijjiil jl?Jj ÁSji -.(INERGA) ÁjL^VI 'T m,*.—JI jl?jj ÁSji -.(ETTERKIB) ^alj.il vjSj2iI ÁSji -

Jj ^íjji jlAijjil Áajljil ójjSJilj plóJJVI JSIj— jjj «la -2007 ^ijl^ ^á

pljj«SiI álJ*A ÁSji «lijj jlÁijjL ^ ? • ÁiSjA Sjlaj Áji—a «l^j ¿jíjJ -JJ -JiJi— ¿já

ájl ¿Jjj " JlAiVl" ¿Jjá JJa Jaa ^Íll j—Vl -2009 jí-i ^á (CEEG) jlillj

.22 ¿Jjá

f^aVI lja jJj'.SJJ Ájjjl^ail ;^iA -ójjjáí ójJSji «lijj -J -AJIj ^jjljil IÍA ^i

.(SOPIEG)^jl¿lIj ÁjiljjíSil !lclj,ii Ájjliall USiJ—lI ÁS ji j(ELIT) 'lSji ' 'l 'í*.— -ÁSji 39 ó— jjSJj l 'a1 l»—? — fjjil jlÁijJL ' 'a '. ^í

: ^a djilj— Ali— AálLü Ájjjíj^ií

(Algerian Energy Compagny- AEC) aVl^jVíj ÁilLii Ájjjíj^ií (Algerian Energy Telecom Company- AETC) jjlj^il ¿jjj^il Asl^ii (New Energy Algeria-NEAL) AjjjíjaJí Aj^jj^Jí oI^JÜÍ Á£JM (Algerian Engineering Service Compagny ALGESCO) jl^jVíj ^jj^JJ A^rtjjiJí Ajjjíj^Jí (Société Algéro-Française d'Ingénierie et de Réalisations-

SAFIR)

^jjJí

(Shariket Kahraba Hadjret ennous- SKH)

23.(AjjjjJl SjUj ) ja t2009 jlja J a—Jlj jjái ^jâ ¿aül jí j

jjjAjJl j'.A^ ^i) — J.J ^ÄJl AjAJAaJI ¿AjáJi .J. - A ^J^JJ .J ¿Jij Újii yi J

4jAyi jA^âJ yjil ^JJ^il jL AIaL Ú^J ^Jjij^Ji ^ijJii «La" £JAL yi Jliiij «ljj.Silj .¿Jjjii ¿lia ' i'LJa j AjaJil Jftljail .ijJaij j*_il (Ajftjjil t¿A^_il

jjjijt -3-4

^i) yAljil yAj^'Jii JjjiJii Ajilft J' iSJu) Ú.lIj yJil ¿Jlj*il J.aJ ji jSlJ

:AjilJil ilajil yi t^jjij^ii AjJLjj.Sii AilLii jjjaj

. jjjijAii .JSa ^J'a< AjJljJ.Sii AilLii ¿'S ^iil ^jaii yAjAxil ^jlLii -

yi '''A A'1 jftijUi AIAL ^Ift iLjAft j^^uVlj ¿IAJAJI ¿AL*J1 AjjjUl jftijUi Ajsji -

AjJIjl) J Ajiljijjjj jLija y". Jaj"_aJ1 ji Üja cA.jJljj.Sii AilLii ^'La. ^^láJi jjjlaii

.Ajiljj.Sii AilLii jft ^jAlj AjjJijAii ¿al*j1 (jj_il ^jij jA ¿aJaj j â'wJa'i iiiiLii jL li^Ljl AjJljj.SJi AilLii ^IJjlj AsIäJaJI AjjjjUl jftijaii ^aj _

.(«Uil cjliil ) AjjjiaJil jijaJI ^Ift blAfti AilLii ^Uji jjL ^Ift AjJLaJI jjjljail jjSjJ ^.SI ¿JSAJJ yJiij ¿J'' ."iyi AjJl*iJi ^'ljA AJJAJ_AJ1 AjAjLjJil Ajjjii JALA -

.Ji' j^ft jA jj"L*J £jjjJÍi ¿-j'j yi jjlAlAJAii jA JjJxii ji ÜJA f aj'KJ'i ^j'lj ^IjjVi

tjjlAlAJAJi «yjA AjjijjA ^Ift Jji AJjljii ^ ajJSJ'i JSj j| ÔJA t..JljjijjA J^Jâl ¿AjJj <—aj*j Iftjâ^A «^A*j1 ^jJ ílaAJ_AÍi jj.aJj a.ajija yi ¿_4lj.il ^Uft <4Jj ^i) > ¿j'i ÔjA tjjlAlAJAÎi Jl'a'1 yi ^ijJui ^i) ^j'i IAA ^JÁi Ajj jjlSJl lUfti

liJajil ^Ift Ílft '.j'ft «UjVi Jjj í_iíaj1 liJajil ^i) ÍKj.'l S'lft) Aj/Aft JA VLjJj

.Aajijii

J^SJuVi Sljft Hüf J ÚjjJ yJil J tAjjJijAÎi .jSJi ÍAjU'.A jjAJ yJil ÔJjjSii Í.^.'l -

^u>'<a'1 JjJ^j jA il JSÎ ^^ij j J^K JS^J Ajftlj ¿Jj' tlxulj AjLjAft ^Jâ ^Ift jjj ¿jlLJ .Jft 'jLJ IjJjL J_-j Il jA j t'^jIi yKljJ^Vl '..'l jlj) a'1 ijft' aJlVl 1 Ôja tj jâ yi ' Ij'S '1 Í •'''i jjj j Í.L jA Í •j'.j.s'i AilLii ^'La' Í j aj^m'i Í j '.'i ^jJ_A

AjL jA \a JSJ ijft' aJlVI ^jISaJI ijAj^'.J'i A^oil ¿.KijA ^L"AjISj.il Ajjjil ji

.^jftJA jl*ulj AjJljj.Sii AilLil ^jja ^Ift Jj.^'l yi AJGajaÍI AjajaaÍI ^Jáii yi Á"^JA\I ^IJ. AjjjâÂ.yi ^ISlül jft l^l*JuVl AjjlSAV HAL ¿j''."«) luljj -ÖJAJXA ^Jjl^L ¿JSäJ jA .jjil jSAJ yLjijjSjil .JSjil ji Ôja 4AjJljj.Sii AilLil Jl^^ .Jj^Lil ^JAÍ1 ^Ift ôJûijjA AjjjjjA ^ij ^UiLil ^Ift

Sjl_â, JjIjaIÍ ^jja j'.aK Jaaj ji AjL jA ^Ül yftl'.'i ^j_jil _

.^jlxil aI' AjajaaÍI ^Jáii AjjiJ yJjJ jft .a'' yJil jj^ J'a'1

Il Ajft .a 'j ^Ül j AilLIi yAjAA.il ^^.JuVi j. JjiSJi' lil*i AjÄjjljjul ^ijft -

JaäJ ji AjL jA AjLJAäJI ¿ÍIjaÍI yi AilLil Jj^jjj ji Ôja <MjjJjAÍl j^lj"

^^IJAIÍ AjijjAil AJAJAAJI ^Jáii JjjAji jijáS

AJ"ISL) JSJAJ IA jA j ijâA JS^Ü yA^j ^Áil ^jJijAii JAAJI jjjli -

. Jliljju ^aaa yi ijAft yjl*J yJil ^JJ-il j' ^iJajli ¿J_jilj JJft ^^jiáj

: olj^jj j -

Ôja 4¿j''.JÍVl ôljaii Jâij AjU'.J'l I.J jjAjJ yJil AjaAVI ^Ift Ô^.'l 1ÁA jSj ¿jiAft ji jjJJ ^iS tJaij ji yi yft'A"Lyi j ."SV1 J*-Jl JâijJi AjAja ¿AjJ' l^ji ^^J) ¿j*Iii Jftiji yi jjjiJ jA ^ 'jj L^'l yi Ajlft j Ajiift JJJAJ yAjUj'l jjjiJ'l

jj.^ ^J) ôjjj^ilj ^'jj IA jA j tôjjjIi ^jjjJ ô'ift) Ajiift jA AJJÄJ IA j 1

^AjlSiii .^'J ôja tyAuj jjft ji IjAuj ^S^ AáJj ji Il) ^ajISaÍI dÁA . jjjiJii AjÍaaJ ^jISa

yAjU'j'l Uj^ a'1 yJil AjAUjii üljiyi ¿IaL J^á jA öJjJaJI JftijSii ¿.lIjaÍ AjAUjil

Í i al jA l^^'J ÍjAuj'i Jjft ÍAj'a a'1 'a'j . ç'l . Í jJ' .j.S'l lilLil &'La\ j '.j Aft '^aJâ^i Jái' jjlAl*JAÍl ^jaa ' ¿jft' aa'1 AjjAÜi yi úaIjj J ^jjLJJ yJil JjilsJii J ^ijftyi tJftijSJi yJil IjljAii j .'_"<a'1 ¿Ial JS jjjij ¿jiift Aji jjLjliju yJlJilj j ."SV1 Ujl a'1

¿A ■ 'a'1 ¿ • A /U'J'l ¿ •'..'1 lAjijJ

t^jjijaii '' Jái' AjjjaJl úlftlLül Jai jjJaj AjJljj.Sii lilLil ^iLí j'i Iaj j

jjjijlJi j JftljlJi ¿IAL yAjU" J^ÄJ ¿jiift l.ji ^Ift .LjJJ j' jSij ajjjÄj AJIAAÍ

tjjA"'a tljjlSi «iju ^'La'l 1ÁA Jái' jjlAl*JAÍl jjj ^^aIaaÍI jj. j ¿j_JJ jA yJil

yAJJ yJil J AjJljj.Sii ¿ilLii ^'La' yAjU'.j'l jjjiJ'l ¿jiift j) . jjSi.J_A ji jjJjlAJ tjjftJjA ^^aj l.jl ^Ift ^'La'l Jái' jjlLl*JAÍl ^^^ jA tAjIft Í_sljAÍi Jlá') j ôjjjâj ^J)

J CySlJJ^Vl '..'1 yi Jl^jil jA ^ijju Jjft ' . aJ°^J jA ij'S a' yJil UjaJI J ^ulSiii ¿Iaa'

.j Ial JajI y^aiii ^Ift t^jjjiJi 1 Ajiift ^Ift jjijj_AÍl ójJi .jft J_ij Ia ^ij jA

^iLi JJJ_J J jjjajj ¿ai." a'1 j^ijlJi yi ^S*jJ yJil j ¿JAJ^'J'i AjjjJi ji ia^j Üja (¿ aja^J

'ijjA ^jSj y yJil J ^'LaiJ ¿jiSj.Ji Ajjjil Sjjjft JaijAj ¿J_J ^jJljAJl AjJljj.Sii ÍilLii

¿jiift JSjäJ ÔJjjS AjAUj Jjft 'jLJ ^SäJ \a jA J tJlS^yi jA JS^ i_iljAÍi

.¿_iljAÍi j jjjajil ^J) Ajftijii ¿jAj^'J'i AjjjJi AA ¿aa '"'a '.I.aj ^ ljiSj.il AjjjJi jjjaJ

AjAUjil jjft J AjAUjil ¿LjISaJI JjJÁj 'j'l* jA yJil Ülj^jjii jL ¿IaL y^ ^ijS J

¿i.a'.A Ajjj ¿jSa' ^J) ÚjlS Aj^Ljil Sj iJji 1 ji jj.Jj û^fti jjJAil JS^il jA

jL Ajilft ¿Lj' ¿jSa' ^J) lil^) «ljj.Sii ^iLi ^Jl^J ^i"^ A jjj J.a'l J^á jA Ij'jAft li^jil yi JaIaJl jA JjS'i ^i) Jl^l ^Ji ^'i yaiyi ^jJ_AÍi ^Ift 'jAJil J Aji^JuVI ^jJ_A ^Ift jj_áljAÍl 'JAJ jA ¿ SjSaJ .J \a j) Jjaii AJ '■ jjáyi i' ¿j_jilj .Sjaijil

jjj JaaJaÍI yilj*AÍl J'.a'Vl ^i) jJlft ^Jj yi J Í_iljAÍi ¿Saj .i Sjaijil ¿ijUjil

.'._-'■ ¿ijUjil ^i) jjAJ'A'l jjÍAl*JAÍl

yJil J t2008 Íju yi yAjU'.J'l J^iJil Ajilft .liJ) AjLjil úlLi_il j^ft) j)

J yftij' yi JjSiJil J Jjl_JJi ^i) jftjj AjJljJ.Sii AilLil JJJAJ ^i) jA yAJJ

jL Ú"lS yJil J yA^ájJil JjjiJii ¿jIa.' yU^yi jft ÓJjáyi ûÂA yláj ^ijui

1áa jft ¿jlLyi Jji jSi J 4¿jIft Jlá') J AjJ^j.Sii AilLil ^^ JJJAJ ^i) ¿i^á

.^JAAJU j JJIA"''. lAlj) jjijljJA ¿aaA A'l ¿jAjU'.J'l Aj^i ^Ift Jlj_il

.¿aa^ At^ A , Ájjjdí Jji^j 2 4

tlLi Jái' jjÍAl*JAÍi a il^j JJ^UJ j^iji Sjft Aj^Ljil lLi_il ÜjJ^i ^jiji 05 yi ¿jJAii 2-01 .ij jjjlaii jA jjjiji jA ¿ju .J Ia .Ai JaJ j tAjJljj.Sii AilLil :yIj Il a'jjj .Ai jA jlSj Jliil j AjJl^j^Sil A^bilj ¿i»Jj ^Áii j 200224

.^^láil jlAJJuyi J ¿.SljliJ ^Ujyi ¿-J '^J ^Jâ o

jj_il ^Ift j._ilj ^^JáJ "GREG " ¿Ia".. lijAA íjja «l^j) o .«iju Ja ^Ift Jliil j «ljj.Sii yftlLai j_AÍl

.l^j ^i) AjJjJil lij'j ^Js o

..l^jil JaIäJa jft ' á'J^J ^iil J ^j_il JaIaJa «l^j) o

.AjJljj.Sii AilLil Jaj ^iLjá jA S'' -Juyi yi jjiil ¿a ^iju) o jj' ^ift jjSÍJii al jjSaJí jjjjil j 25 jaJ1 jjjjil ^ijj) o

. AjAJAaJI ^Jáii j'-A^ yi lijjii

^iil jlSJayi Jliii AjJjJj «ljj.Silj ¿iajají jjJAii jjjlaii ^Jj ^i) ^^ ia «IjjJulj ¿.aljAil ^Ift AilLil ^iLi ^Ja ¿j^i jft tjAyi £Ïtj yi JliIjju ¿ujlA újlS Jl^Ayi .l^ji ¿.^'á'1 AjJjJil ¿L"'lj (y.j.L'l jlSJayi A^lLj ._JJ yJil Jajil ¿L"'1 j ¿iajj ^^jliJil Ajja ..ij AilLilj .A^j^j jA jl^ál yi ¿aj1 jjiAjAil jJljjii jA «jaj ^j^lí l^SAj ijljfti ji jjftJjA ji jjA"'A jjjjAAil jjSj Ji j t..jjAA al AilLil ^ijasj jlxuyi Jja

. jjjjlAJ

ylij yi jjJAJ_J_3 " Jlilj ju" AS^ ..jyj ^Ift jjüiljii jJljjii ¿j_jilj ^i

^JAAL j) .¿J'. A ^^Ul yi AjJjJil JIjJlI ¿a JJAJ yJil l_UJAÍl jA AilLil jA .."l' j'^ 1

j t«ljj.Sil AjJjJ j Jaj S."' jjiil .iJÁJui ijjA jA jái i«jjA 'a"a y^áJaj ^ijljáJi ûÂA Jaj ¿<j" jj_a ^ftJj JaIaJa lAjj^Ljj '.J'jLj ..J^iJui ^ijj «ljj.Sii Jaj ¿s." jli ¿jift jli tJajilj ^l^yi .l^j ó'ljlj ¿Ia^ ^Ajij .Jliijju jft IftjiJAii ^IjljSii jA jAj t«ljj.Sii Sjjái liajA yi jjjllil ^áj^ j 26¿ajU'.a'1 JaIaJl jái JaIaJa ^i) JSji ajjj_J ja'

.«ljj.Sii jj_i jaiaja «l^j) U.'^ ¿jAi ^ftJj l^JiÁj ¿Ajlij ¿IáJ"A ¿JjA .l^jil 1ÁA Uj^ ^A.Aj ÚxiL^i las

¿j_j i—áli^ilj y_iljJÍl jtí_il ^Ift j._il yi jja^ j (CREG) Jliiij «ljj$Sii

ji ¿ .j. a a yi jjjlaii J^j .«iju Ja ^ift jjÍLl*JAJlj jjSi.J. a'1 ¿a'.l ji^j ^ij «ljj.Sii

la jj' '.jift ^ja i i •'jj'Aj J ySi a'1 jjj_j J'ift i jft "Jui lijjii

"Jliijju" AjljaäJI 1_ujaJ1 Aji^aJui ji ^iS (AjajjJ! jjJj ^iJlij t.l*ii ^il^aii AjftljS

...uyi Ajjifty SjJIaS lAjj' vLja. y) AijjJi Jáj^ y j ijjjli ¿JjÍSl IjLl

the individual's desires from infancy, second, a group of material products, designed to satisfy these desires, third, an organization which sets the alignment of individuals toward one another" (COMMONS, 1899).

[5] COMMONS.J.R. (1931) ."Institutional economics". The American journal of Sociology. vol:5. n°:1. July. P:649.

[6] HODGSON.G M. (1998). "'The economics of institutions". Elgar Reference Collection. International Library of Critical Writings in Economics, no. 33. Aldershot. U.K . P: 177.

[7] OSTROM.E. (1990). " Institutions in the institutional changes".

Journal Of Law And Economics. August. vol: 89. n:5. P:366. j ÁJ» Áj—j'*.j Ájjj «liJjl Jal ó— JjiaJ'I Áj?í'—i al—« l— WIILIAMSON ¿^j [8]

ájlIlÍ 'Ijlá ¿jjí ója ¿ja .JíVI ^■«'il Áji—a jlLj

óS—— Jj«? — a«ljj ^ji Jjí? -'I jlj jljíVI ó— JjV •

. lji—a

.ÁijJjil Áj—j'*.JJl j-Jl JS J ¿j-lJJl Ájijlí Lji jájJ ó— JjV •

.Sja Ja á j — j Ájjj JS ^jli— j ljl^— j.a ó— JjV •

Jj"jii lí"lj1á i aijá —j .JíV I JjJ»jiI Á ji—a ^j^jJ «

jJSVI jjSJ jí ^jíj Jil j Áá^íJi—Jl Áj—jkjJil Ájjjil Jj .líj^jj— ójj JiaVI ^A líaj-1" ÁjjlS—j j Ájil»i

[]] COASE.R. (1992). " The Institutional Structure of Production". American Economic Review. vol: 82. n:4. September. P: 714. [ 10 ] NORTH. D.C. (1990). "Institutions, Institutional Change and Economic Performance". Cambridge University Press.

.6;^ -¿il ¿aj— [ ] .Sjjlill 'l —j''jJlj óji-l*J—il ¿j—a Jj-í ja l'A Jj.i —Ji jjljJil [12] .15;^ -¿jIl ¿aj— [13]

[14] WILLIAMSON. O. (2000). " Economie des institutions". PUF. P: 62. ; JJ— ÁSji ^ii Jia ÁiSjí — ^ljjl á—j'*.— óa ^Slj ^Jj— JS ^A ÁjSiiil I-'?'*.-'! [15]

....-Jjj-ii 'jlili -«ljjíSii '!Vl,3vi .iíjil ój—jí^l ójj ¿jíiJ (^^j»'! -J [16] [17] HUNT.S. (2000) . "Making competition work in electricity ". John Wiley & Sons. P: 37.

-Ájjjj^ ^ûl,JSVI díJáH Áji—a jljjil IÍA j-J», « Public Interest School »[18] Áj—jJ Vj _JA ó— lí-i ^ji -ájjx—il Á%jí Jl jl Áijjil "lSí «IjL lgj fjij ó— jí jlj j"", jljjil IÍA j-j» ¿ja. PARETO jlj»— jA ^lilí jU»— Ja ^ij J Sj—flxll ^Jl.Jl j 'l ?J'—Jl SJja Ja Á'al a —Jl . fl»Jl ~1.Jl Jia Ájia Ájjj j jíi JájJ—il jí Jj»—il jí jjjJ ÁjilJ— ájjj ó-^ ^jUl IÍA ^jJjj j ójjJl,J°Vi ój^l»"—'I _jL ó— Á—Ji—il íl^JálI Ái—lSil Ájiliill j Á—lJil Áiilj-ii ^j.iJi íLj^jáil 'a" Áj jl .jívi Á Ui'Vi .j'*.J J Áijjil .IÍA lj—jj Ájlá Jj Áj jl .JíVI ÁUi'Vl Jjj» J Áijjil JáJ" íljj-—i Sjalí jljjil IÍA JSij J [19] PERROT.A. (1995) . « Ouverture à la concurrence dans les réseaux, l'approche stratégique de l'économie des réseaux ». Economie et Prévision. Vol : 03. n : 119. PP : 59-71.

;" jliijjl" ÁSjii ^-Ljil ¿íj—il[20] http://www.sonelgaz.dz/Ar/rubrique.php3?id_rubrique=67;J—lSiI ijljil

ó— Ái-a ó— jjáVI IÍA jjSJj jí ^ftjjij ÁjjljjíSil Áíllii ^iiUj ¿llí Jj Jj"jil jj [21] aÍA -ÁJj»—il Áiilj—il fjjjlSj— J^á ó— 'í'j,' jí JalíJj ^Jil j ÁiiljJ—ilj Án'l?J—Jl «IJaVI

Áji—a ¿l-Slj Vj líjia Jj.aJl óS-j V SjjáVI aÍA- ¿lliii ÁjiSjíJl Ájjjil Jj—j Á~-J? — «IJaVI

Áijlill á?aj'aji Ájjjil ^i ájlilí 'Vjaj «Ijaj ^í " ÁiSjíJl Sûlaj" lfia ¿ilj S^láj sjoa— Sûlaj Áji—»1 JjV j ^iiljJ ¿jlL ílj Sjjja ÁjiSjA Ájjj jia Jj^aJlj ij {—— «ljjíSil ¿lliJ . ^ÜÍ jáVI j j-a ^Jal ójAl?jI ÍáJJ jí ÁjjljjíSil Áíllil ¿llil ÁiSjíJl

[22] Décret exécutif n : 07-310 du 25 Ramadan 1428 correspondant au 07 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système à tarif.

;" jliij JL" ÁSjii Ljil ¿íj—il [23] http://www.sonelgaz.dz/Ar/rubrique.php3?id_rubrique=17 ; J—lSil ijljil

.á ^jjljaJl ^1'°'! j ^j—a AjJlJjí*Il Ail'Jl ^l'i jjjaJ A«'—*!

^jjjH jalaJl ^JJl j Aj-j—*Jl ^JaJl j — ^J JaljUl jw Al—a ¿^j jw ^ V -jjljjJl ôJallj j—ij \w J^á jw ^Jí j*—j j ^jjljaJl AjJlJjí*Il Ail'Jl ^l'ï jjjaJ -^i Ajali^ ^^liw j—^ jjU'J'iJl jjlwl*j—Jl jJjJj 'ja .AjJlJjí*Il AijjÄjU ^jjül ji ^¿Ij^aJl .l^iw frja JiVl jla ji Ajwj—*Jl A^JáJl j^j^ j«ujla jj¿ jj*'^"^ A ¿w ji j — ^J JaljUl jw Al—a j^ J^á jw -l*Jl ^AjU'iJH Uja —Jl ^â ^UiH ôjlaj jw Jj V -j ^Jl—Jl t t^jljaJl -ajJl jjâjj jJj A¿l^j t^jlaVI ji jjj'a —H jjj—jji—Jl

jjlwl*j—Jl jw -jji'âl 'iw jjj j -ijjj AjjwjH ôj^Jl jjla- jw i*—« ^jw JJaJl jjj —""i' —'J ^1âJ\l

.jwljSJl

Ajwj—*Jl ^JáU -aljJl jjJ ^ÍJl j AjajjJl ^âJj—Jl ^ali^aJl ^■^^iíJI jjj*J -

.AjJlJJí*Il AÍL'JLj juJlAJl jj^l^Ji—Jl JjjjJj A51äj—Jl üHiiH 1^''1â ^«üj ^ij lj^^jJ^'j Jj^jJ j Ajwj—*Jl AjJlJJí*Il A3LÜI jjÍ^ Ajjl^w -Aw'áH -jJjj'J jja jjliá jj'—aJj jjÍJl jjlwl*j—lJ ül ^jj*J jJj Jjaj ji j*—j Ajwj—*Jl

.Ajwj—*Jl

jw AjJlJJj*Il Ail'Jl ^l'i Jálj jjlwl*j—Jl j*—j ^jjljaH J—*Jl jjlí A*aljw -¿â ^Í ^jijJl jjj AjJl*iJl jw jjj—Jl ¿j'aJ ^JUJlj j ^jijjJl AjJaJl ^jJiw ¿j°a J

.AjJ^aJiyi AjJl*iJl ^^ jla Aja^laVl ülj^Vl

j Aiili—Jl ^ajj Al^JjJl üL^L'H -IJáJ^j Jla^ 1 .J j j1—jJ.,yi ^wljj -

.Cl'ajl AJJJJJ- jw ¿íjj

j -laji ^ijJl Ajjjj AJjla^ j AjJlJJj*Il Aál^Jl ^J'.aj ¿l*jj ^^ Aja1 —a Jl AjiAÍJl jjj*J -^jJ Jtíja^Jl ôjjj^j AijiaJ j Ajwj*a jjIjJ ji jjjalj^ tjjjjla jj*ljjiw jw ^^láJl . jl*.Vl jw AjliljJ ülj^jJ^^ ¿j'aJ j ^JÍ—Jl ^JáJl ôJja

jw j*^ tljj°J JLaÍ ^ÍjuñJ -lU* jjijJ ôjjj^ jJj Jj.* ji ljJjij V JjáVl ^i j

j «IjVI AjJLaÍ jA. ^J l—j Ajjluj^Jl AíL'JI ^lLi ^jJiw jla üVjlj—Jl j ü^wl*—Jl JjjiJ

.Aii* lijJl j ôJja Ajwj—a ^Já

Aji—a Ajjl^ajSl ^iIJJJ— JIJJLI jjJ ^—j—a j'j^i l^jj JjV^^

^IJLV ^Jj— ^l^jj Aji—a ^^J^^ sJjajil ALLJ—JI ja ^«juiil j<"a jju AJILJ! A^a j— AJJIJJI ^ ajJl<J\I ^tijjtj j A^a j— ^Ijl—JJLVI A—U^I ILILI AJaj Ajjl^ajSI

.AJLLJL j Ajjl^fljSI ^IJLV jSj j Ij^Ja — il^jll ^Ji jA j ^^^l

[2] VEBLEN.T. (1899). «The Theory of the Leisure Class". American Press. P:391. The first published book by the Wisconsin-born economist and social philosopher is his most important work, an economic and sociological analysis of the creation and perpetuation of a monied class. The work popularizes the term conspicuous consumption. (VEBLEN, 1899).

jl ¿jj*jjL) JljaVlj —jM'nJl ja -a^jJl ^Ij^Jl A«^ T.Veblen ^^jj3

: AjLUl SJaiJl (jjjjl^Jil "All economic change is a change in the economic community - a change in the community's methods of turning material things to account. The change is always in the last resort a change in habits of thought. This is true even of changes in the mechanical processes of industry. A given contrivance for effecting certain material ends becomes a circumstance which affects the further growth of habits of thought -habitual methods of procedure—and so becomes a point of departure for further development of the methods of compassing the ends sought and for the further variation of ends that are sought to be compassed. In all this flux there is not definitively adequate method of life and no definitive or absolutely worthy end of action, so far as concerns the science which sets out to formulate a theory of the process of economic life" (VEBLEN, 1899).

: JUJ'I -j^jj JS! jli COMMONS -J Aj^jilj [4] "Institutions are not mechanical organizations imposed from without. But are definite modes according to which persons deal with one another. This will appear when we examine the threefold aspect of each institution corresponding to a threefold relationship of individual to society. An institution has, first a body of beliefs, which color and shape

'2002 fc— jjlji 05 ¿ilj—il 1422 22 J ¿j> 01-02 fïj jjii [24]

.'Ijjlil ¿U—Iji jliil ¿¿jjJ J ^ljJ^Silj

[25] Décret exécutif n : 07-310 du 25 Ramadan 1428 correspondant au 07 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système à tarif.

j. ôJliJ—VI ¿aj fcâl^il ¿j— ^jlm.. Ja AjSjwIjjJ fcil£ fc^iU—il Jjaj J

jS—J V ^J^! ÛJU*J —il ^j^aj uai iJjJ j! ^^jJij Jilj ^Îl^il ASJL

Ail^ j. Ajjajjj l. ^^ ^Vjg-i ^lk jSJ -i l. jjajj—il jjj AlSU. ^UA jjSJ j!

'1 ^ ^^ij j! Jjjï 4j1—ft J® J^^il j) .Ajjl^aîl JJ^J fcâlÎL 'Âiûlft fcâ.t ASJLJI Jâlj Jftljlil ôjjâVl ÛÎA JJaj l—£ ^ftûJ lj.""' AUJL. fcuA lfcVjJJ ASj^ilj ijjil

jjftjj—li Aj^jilj ASJLII j. ^lijuVl JjJaj l^lJlft Jft J—^J l—£ fcij^il ijj^ilj

.AjjJJaj ^jil ^jj—il j. l^'jaUaj ^jil AÏl^il i — ^jjj l—. jjjftlj^ail jj£lgJL—il j!

— ^AIJAJI A-il! -

1- HODGSON.G M. (1998). "The economics of institutions'' . Elgar Reference Collection. International Library of Critical Writings in Economics, no. 33. Aldershot, U.K.

2- HUNT.S. (2000). « Making competition work in electricity ». John Wiley & Sons.

3- NORTH. D.C. (1990). "Institutions, Institutional Change and Economic Performance". Cambridge University Press.

4- VEBLEN.T. (1899). " The Theory of the Leisure Class". American Press.

5- WILLIAMSON. O. (2000). " Economie des institutions". PUF.

6- COASE.R. (1992). " The Institutional Structure of Production". American Economic Review. vol: 82. n:4. September.

7- COMMONS.J.R. (1931). "Institutional economics". The American journal of Sociology. vol:5. n°:1. July.

8- OSTROM.E. (1990). " Institutions in the institutional changes". Journal Of Law And Economics. August. vol: 89. n:5.

9- PERROT.A. (1995) . « Ouverture à la concurrence dans les réseaux, l'approche stratégique de l'économie des réseaux » . Economie et Prévision . Vol : 03 . n : 119.

j ¿jjljiJI -

'2002 fc— jjlji 05 (Ml 1422 22 J ¿j> 01-02 -ij jjUS -10

.'I Jjîil fcL—I jJ jliil ¿¿jjJ J «ljSJlj (1*jj

11- Décret exécutif n : 07-310 du 25 Ramadan 1428 correspondant au

07 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système à tarif.

•Aj^jl AjjjjjiJVl gSlj-il -

": jliljj—" —jiI ^ij—il -12

: Jiliil LJIJI

http://www.sonelgaz.dz/Ar/rubrique.php3?id_rubrique=67

": jliijj—" ^——jil ^ij—il -13 : Jiliil LJIJI

http://www.sonelgaz.dz/Ar/rubrique.php3?id_rubrique=17